ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 644681  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐

     โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีเป้าหมายเพื่อ ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา และระลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้เป็นพระศาสดาเอกของโลก ซึ่งภายในกิจกกรมนักเรียนจะได้บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมสวดมนต์ไว้พระ นั่งสมาธิ และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมพระพุทธศาสนา (ประชาสัมพันธ์/รายงานข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6)

     ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลบ่อทองได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เพื่ออบรมระเบียบวินัย การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำการวางแผน และการทำการใดใดโดยถือหลักการพึ่งตนเองเป็นสำคัญของนักเรียน (ประชาสัมพันธ์/รายงานข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

     ในวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลบ่อทองได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เพื่ออบรมระเบียบวินัย การทำงานเป็นระบบหมู่ เรียนรู้ความเป็นผู้นำ การวางแผน และการทำการใดใดโดยถือหลักการพึ่งตนเองเป็นสำคัญของนักเรียน (ประชาสัมพันธ์/รายงานข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
หัวข้อข่าว : รับมอบอุปกรณ์กีฬาและทุนการศึกษา

     วันที่ 12 ก.พ.60 มีการแข่งขันโครงการเซปัคตะกร้อ พี่เพื่อน้อง เพื่อมอบอุปกรณ์กีฬาและมอบทุนการศึกษาและสิ่งของให้กับโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม. โดย นายสมยศ พนัสอนุสรณ์ กำนันตำบลท่าบุญมี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน นายประวิทย์ มัธยัสถ์ รายงาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองโค
หัวข้อข่าว : มอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย)

     วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 โรงเรียนบ้านคลองโค ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี นำโดย ร.ต.ท.โชติพสิษฐ์ สร้อยสำรี สภ.บ่อทองและนางชุติมา เกษรมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโค มอบประกาศนียบัตรโครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (รัตน์รวี/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองโค
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา โรงเรียนบ้านคลองโค

     ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นางชุติมา เกษรมาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโค คณะครูและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองโค อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นชาวพุทธที่ดีและเห็นความสำคัญของศาสนา (รัตน์รวี /ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโป่งตามุข
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปีพ.ศ. ๒๕๖๐

     เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ นายประวิทย์ วงษ์แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโป่งตามุข มอบหมายให้คณะครูนำโดยนางจินตนา ประคองสิน และคณะ นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปเข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายกองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ พระพนัสบดี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อฝึกระเบียบวินัย และกฎระเบียบของวิชาลูกเสือ เนตรนารี ซึ่งเป็นวิชาหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปชส.pongtamuk ภาพ / ข่าว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน
หัวข้อข่าว : เวียนเทียนวันมาฆบูชา

     เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คณะครูโรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี ได้นำนักเรียนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญ เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญทางศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นชาวพุทธที่ดีและเห็นความสำคัญของศาสนา ทั้งครูและนักเรียนอิ่มบุญกันทุกคน (พลชิต พลชัย/ภาพ-ข่าว)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : ผอ.โรงเรียนบ้านทับร้าง นำคณะครูนักเรียน ทำกิจกรรมเวียนเทียน

     นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง นำคณะครูและนักเรียน ทำกิจกรรมเวียนเทียนเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อแสดงตนเป็นพุทธมามกะ หมายถึง การประกาศตนของผู้แสดงว่าเป็นผู้รับนับถือพระพุทธเจ้าเป็นของตน และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีศีลธรรมอันดี ในวันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ วัดทับเจริญ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี (ภาพ/ข่าว : ธนะเทพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านทับร้าง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านทับร้าง ศึกษาดูงานการดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน โรงเรียนวัดนากระรอก

     นางเฉลา ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง นำคณะครูและนักเรียน ศึกษาดูงาน การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียน ณโรงเรียนวัดนากระรอก ที่เป็นโรงเรียนเครือข่ายสภานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จำนวน ๒๑ โรงเรียน ในวันพุธที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (อรุณราษฎร์อุปถัมภ์) (ภาพ/ข่าว : ธนะเทพ )......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านเก่า
หัวข้อข่าว : การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเก่า

     นางพัชนี ทองแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเก่า จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนทุกชั้นเรียน เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะครู เป็นผู้ควบคุมการทดสอบ เพื่อให้นักเรียนมีร่างกายที่แข็งแรง ปรากฏว่านักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพทางกายที่แข็งแรงตามเกณฑ์มาตรฐาน (ภาพ/ข่าว:เนตรชนก)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี
หัวข้อข่าว : ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี โดยท่านผอ.กฤษลดา กฤชสุวรรณวุฒิ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ประกอบพิธีเวียนเทียนในวันมาฆบูชา เพื่อถวายเป็นราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ (พงศ์ภักดิ์ ข่าว/ภาพ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบ้านเก่า
หัวข้อข่าว : หน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ดี

     เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบ้านเก่า จัดกิจกรรมเวียนเทียนและฟังเทศน์ เนื่องในวันมาฆบูชา ให้กับนักเรียน เพื่อปลูกฝังการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี ณ วัดบ้านเก่า ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี (ภาพ/ข่าว : เนตรชนก)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
หัวข้อข่าว : ครู D.E.A.R โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

     โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพนัสนิคม ได้จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โดยมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปสอนนักเรียนเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางป้องกัน ปัญหายาเสพติด ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน เป็นยุทธศาสตร์หลักในการดำเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย (1) รั้วชายแดน (2) รั้วชุมชน (3) รั้วสังคม (4) รั้วโรงเรียน และ (5) รั้วครอบครัว อย่างไรก็ตามการสร้างรั้วใดก็คงไม่สำคัญเท่ากับการสร้าง “รั้วตนเอง” เนื่องจากหากยาเสพติดผ่านรั้วอื่น ๆ มาได้แต่ถ้าเราไม่เสพเสียอย่าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม
หัวข้อข่าว : รับมอบสิ่งของ

     เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 นางกันธอร กุลบุตรดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม และคณะครูได้รับมอบสิ่งของ เครื่องครัว ขนม อุปกรณ์กีฬา จากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค และได้นำนักเรียนเล่นเกมต่างๆ เล่นกีฬาฟุตบอลร่วมกัน นายประวิทย์ มัธยัสถ์ รายงาน......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/236 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630 - 5 แฟกซ์ 038-474636

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36