สกศ.ระดมสมองจัดการศึกษาปฐมวัย
               “สกศ.”จัดประชุมระดมสมองบูรณาการความร่วมมือจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย วันนี้(15 มี.ค.)ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากรัฐบาลให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่พัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดในชีวิต เป็นช่วงเวลาที่ให้ผลการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุด และเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาทุกด้าน โดยปัจจุบันการดำเนินงานด้านเด็กปฐมวัยในภาพรวมของประเทศไทยนั้น มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัย แต่อาจจะมีทิศทางที่หลากหลาย “ดังนั้นเพื่อให้เด็กปฐมวัยทุกสังกัดได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งพัฒนาการด้านร่างกาย เพื่อให้ร่างกายมีความแข็งแรง มีพลานามัย สุขภาพ อนามัย สติปัญญา อารมณ์ เศรษฐกิจ สังคม จริยศาสตร์ สุนทรียศาสตร์ รวมทั้งการคิดริเริ่มโดยปราศจากการกระทำด้วยความรุนแรงในทุกรูปแบบ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จึงกำหนดให้มีการประชุมเรื่อง “บทบาทและการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวง เพื่อจัดการศึกษาและพัฒนาเด็กปฐมวัยของชาติ” ในวันศุกร์ที่ 17 มี.ค.นี้ ที่ สกศ.ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ได้เห็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ชัดเจนยิ่งขึ้น”ดร.กมลกล่าว
          วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2 เพื่อพิจารณาให้สิทธิ์การเข้าใช้ระบบอินเตอร์เน็ตของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยการใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของสพป.ชบ.2
           การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ครั้งที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านหนองเกตุ โรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด และโรงเรียนวัดสำเภาทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับร้าง นางเฉลา ระโหฐาน ให้ความสำคัญ ด้านกีฬา ของนักเรียนโดยให้นักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้างเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้กับเด็กนักเรียน ทางด้านกีฬา ความสามัคคี และน้ำใจนักกีฬา ผลการแข่งขัน โรงเรียนบ้านทับร้าง ได้รับรางวัล ดังนี้ ตะกร้อชาย 16 ปี ที่ 2 ตะกร้อหญิง 16 ปี ที่ 3 วอลเลย์บอลชาย 16 ปี ที่ 3 ผู้ควบคุมทีม วอลเลย์บอล ครูอิสระ กองทุ่งมน ครู ชิษณุพงศ์ กุนโท ว่าที่ร้อยตรีธนะเทพ เสน่ห์หา ผู้ควบคุมทีมตะกร้อ ครูวิชาญ เรือนคำ ครูจตุพร คลังวิสาร รายการวิ่ง 14 ปีชายที่3 14 ปีผู้หญิงที่ 2 100 เมตร16 ปีหญิงที่ี่ 3 และ100เมตร 16ปีชาย ที่ 2 ผู้ควบคุมทีมวิ่ง ครูวิชาญ เรือนคำ
 

ข่าวย่อย
          เตรียมเฮ! ผู้กู้กยศ.เปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่อิง 2.00 บอร์ดกยศ.โล๊ะใช้เกรด 2.00 ปล่อยกู้สำหรับผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาไม่ต้องกำหนดผลการเรียน เตรียมประกาศ เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 จากการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) เมื่อเร็ว ๆนี้ ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามที่คณะทำงานศึกษาข้อดี-ข้อเสียของการกำหนดผลคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 มาเป็นหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมและเกณฑ์การคัดกรองสถานศึกษา เสนอ คือให้ปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้กู้ยืมเงินกยศ. จากเดิมกำหนดว่าผู้ที่จะกู้ยืมกยศ.ทั้งรายเก่าและรายใหม่จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 และเข้าโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ เป็นผู้กู้รายใหม่และผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาไม่ต้องกำหนดผลการเรียน แต่ต้องมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาในระดับม.3หรือ ม.6 เพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และไม่ต้องกำหนดการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ทั้งนี้ สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าเลื่อนชั้นปีนั้นผู้ขอกู้ยืมสามารถเลือกใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรม.ปลายหรือจีพีเอเอ็กซ์ หรือใช้คะแนนเฉลี่ยสะสมประจำปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม แต่ต้องอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถสำเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ที่หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลสถานศึกษากำหนดและผู้กู้จะต้องแสดงหลักฐานการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ ต้องไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ในปีการศึกษาก่อนหน้าที่จะขอกู้ยืม ทั้งนี้ยกเว้นผู้กู้ยืมในระดับม.ปลายที่ต้องมีผลการเรียน 1.00 ก็ให้กู้ยืมกยศ.ได้ ซึ่งจากนี้ทางกองทุนฯก็จะต้องไปร่างประกาศดังกล่าว เพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 ส่วนกรณีผู้กู้ยืมรายเก่าที่ศึกษาในชั้นปีสุดท้ายตามภาคการศึกษาปกติ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 1.95 และมีหน่วยกิตคงเหลือตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่เกิน 24 หน่วยกิตที่บัญชีจ่ายที่ 2 เคยเสนอจะขอให้มีสิทธิ์กู้ยืมกยศ.ด้วยนั้น ทางบอร์ด กยศ.ไม่เห็นชอบ เพราะเกรงว่านักศึกษาจะเรียนไม่จบ และจะทำให้เป็นหนี้กยศ.เพิ่มขึ้นอีก

 


ฉบับที่ 125 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 69910 ครั้ง Your IP Address is 50.16.122.200
          วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มพนัสนิคม 3 ณ ค่ายลูกเสือชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
 

วางโครงสร้าง"สถาบันคุรุพัฒนา"เหมือน"สทศ.

          เดินหน้าตั้งสถาบันคุรุพัฒนา "หมอธี" เผย พ.ร.บ.กำหนดชัดต้องมีหน่วยงานพัฒนาครู พร้อมตั้ง คกก.ศึกษาโครงสร้างต้องเป็นอิสระ บริหารงานแบบบอร์ดเหมือน สทศ. คาดเสร็จภายใน 2 เดือน พร้อมหารือแนวทางเยียวยา นศ.ได้รับผลกระทบกรณีหลักสูตรไม่ผ่านการรับรอง นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ที่ประชุมมติเห็นชอบให้จัดตั้งสถาบันคุรุพัฒนา ซึ่งจะสามารถทำได้ทันทีเนื่องจากกฎหมายกำหนดไว้ชัดเจน ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ที่ระบุว่าต้องมีหน่วยงานมาพัฒนาครู และสถาบันนี้จะเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยตนได้มอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการศึกษาและวางขอบเขตหน้าที่ โครงสร้างการทำงาน และการบริหารจัดการ รวมถึงจำนวนคณะกรรมการและการสรรหาด้วย ซึ่งในเบื้องต้นสถาบันนี้จะดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ คล้ายกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และจะมีอิสระทางวิชาการ อย่างไรก็ตาม สถาบันนี้ถือเป็นจุดกำเนิดของการครอบคลุมคุณภาพการผลิตครูทั่วทั้งระบบ เพราะที่ผ่านมาเมื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ จบการศึกษาแล้ว ไม่มีหน่วยงานหลักในการพัฒนาวิชาการของครู ไม่มีใครบอกให้ไปอบรมหลักสูตรไหน คอร์สไหนดีอย่างไร แต่กฎหมายกำหนดให้มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่นี้ตั้งนานแล้ว ซึ่งจะต้องเร่งดำเนินการจัดตั้งสถาบันดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างเร็วที่สุด คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนนี้ นพ.ธีระเกียรติกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้หารือถึงเรื่องการเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่หลักสูตรไม่ผ่านการรับรองจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งเรื่องนี้มีกระบวนการอยู่แล้ว อีกทั้งมติของคณะกรรมการคุรุสภาที่ผ่านก็ระบุชัดเจนว่า ไม่อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา เฉพาะปีการศึกษา 2557 ในหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จึงไม่สามารถดำเนินการใดๆ ได้ อีกทั้งขณะนี้ตนได้รับเพียงข้อร้องเรียนจากนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังไม่ได้รับการขออุทธรณ์จากทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ดังนั้นคณะกรรมการคุรุสภาจึงไม่สามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาใหม่ได้.

 
           วันที่ 11 มีนาคม 2560 โรงเรียนวัดบ้านเก่า ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง จัดโดย บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ ชลบุรี จำกัด ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท นำความภาคภูมิใจมาสู่โรงเรียนของเรา ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ ในการแข่งขันครั้งนี้
           วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2 เพื่อดำเนินการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ โดยให้ผลการดำเนินงานสอดคล้องกับตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต2
หมู่ 7 ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
โทร.038-474630-5 แฟกซ์ 038-474636
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
วันที่ 16 มีนาคม 2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือ กลุ่มพนัสนิคม 3 ณ ค่ายลูกเสือชุมชนบ้านตลาดทุ่งเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยง เพื่อนิเทศให้คำปรึกษาผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ.2559 ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
วันที่ 28 ก.พ.2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560 และร่วมทำ Workshop เรื่อง PLC (Prlfessional Learning Community) "ชุมชนแห่งการเรียนรู้" โดย รศ.นราพร จันทร์โอชา ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและทำ Workshop ณ โรงแรมปริ้นพาเลซ กรุงเทพฯ โดยนายแพทย์ธีรเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด และนายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวรายงานการจัดประชุมสัมมนา (ขอขอบคุณภาพจากเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพฐ.)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมคณะกรรมการคุมสอบ "การอ่านออกเขียนได้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2 เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งดำเนินการจัดสอบในระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา ได้จัดทำคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานให้มีมาตรฐานต่อไป
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 9 ก.พ.2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 คุณศุภิสรา ชลจิตต์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ คุณนายผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 คณะรองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายภัตตาหารเพล แด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธานการประชุม ประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง การดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนในสังกัด ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชบ.2 โดยสพป.ชบ.2 ได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณให้กลุ่มโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 11 กลุ่มโรงเรียน เพื่อร่วมกันพัฒนาขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพ
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาระหว่างวิทยาลัยเทคนิคชลบุรีกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีให้มีประสิทธิภาพ ผลิตกำลังคนด้านปริมาณและคุณภาพสนองความต้องการของประเทศ โดยมีท่านสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและให้นโยบายการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560
วันที่ 22 มกราคม 2560 สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ดำเนินจัดการสอบตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานกรรมการสนามสอบ ณ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560
วันที่ 9 มกราคม 2560 เวลา 16.00 น. สพป.ชบ.2 เชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาที่บรรจุใหม่มาจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 23 โรงเรียน โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชบ.2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชบ.2
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560
วันที่ 5 ม.ค.2560 นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดชลบุรี โครงการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนชลกันยานุกูล อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุม และมอบนโยบายจัดการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/14 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า