@@พิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559@@
สพป.ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือ
 


               คุรุสภาชี้แจงกรณี กศจ. เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันครูผู้ช่วยได้ ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดต่างๆ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2560 โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีสิทธิสมัครสอบแข่งขันว่า คุรุสภายังยึดหลักการเดิมที่ว่า ผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูต้องอยู่ภายใต้บังคับหลักเกณฑ์การมีใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยคุรุสภาจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพครูที่มีมาตรฐานวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนดและเป็นไปตามข้อบังคับของคุรุสภา นั่นก็คือ คุรุสภาจะออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้ผู้ที่จบหลักสูตรครู 5 ปี ที่คุรุสภารับรองปริญญา ส่วนผู้ที่จะประกอบวิชาชีพครูซึ่งเรียนหลักสูตร 4 ปี หรือหลักสูตรอื่น ที่คุรุสภาไม่ได้รับรองปริญญา ในทางปฏิบัติหน่วยงานผู้ใช้เป็นผู้ขออนุญาตจากคุรุสภา ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณี ตามความต้องการจำเป็นของผู้ใช้ โดยอาจจะออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบอนุญาต และมีเงื่อนไขว่าต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพในระยะเวลาที่คุรุสภากำหนด สำหรับการกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ และการออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพ เป็นส่วนหนึ่งของการคัดกรองครูเพื่อให้ได้ครูที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของคุรุสภา ส่วนกระบวนการคัดเลือกครูเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ใช้ อาจมีความต้องการจำเป็นตามบริบทของหน่วยงาน แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบวิชาชีพครูของหน่วยงานดังกล่าวยังต้องพัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ และตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2559 คุรุสภาจึงจะออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอประกอบวิชาชีพตามที่คุรุสภากำหนดไว้ กระบวนการคัดเลือกที่เปลี่ยนแปลงเพื่อให้ได้ครูตามความต้องการของผู้ใช้นั้น อาจจะมีผลกระทบต่อกระบวนการผลิตครู แต่ถ้ากระบวนการผลิตและการคัดเลือกครูมีคุณภาพ ก็จะทำให้ได้ครูที่มีคุณภาพด้วย ซึ่งคุรุสภาก็มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพดังกล่าวนี้ด้วย ขอบคุณที่มาจาก เว็บไซต์สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา วันที่ 23 มีนาคม 2560
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 113 วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 45469 ครั้ง Your IP Address is 50.16.122.200
          วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าพลับพลา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน และนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2560 โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 อีกทั้งส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญาและความรู้ เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ จากจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด จำนวน 4,500 คน นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากลูกเสือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้จัดส่งลูกเสือเข้าร่วม จำนวน 36 คน งานชุมนุม แบ่งเป็น 7 ค่ายย่อย มีผู้ทรงคุณด้านลูกเสือในภาคกลางและภาคตะวันออก ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการค่ายย่อย กิจกรรมมี กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัตุรัสวัฒนธรรม กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กิจกรรมนันทนาการดนตรีและกีฬา เป็นกิจกรรมที่จัดให้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะ ประสบการณ์ความสนุกสนาน และวิธีการทางลูกเสือ (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
เลขที่ 14 / 42 หมู่ที่ 4 ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทรศัพท์ : 0 3823 4218 - 20
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ]
[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 18.00 น. ที่บริเวณหน้าพลับพลา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวโรกาสฉลองพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวรายงาน และนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ได้เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2560 โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานลูกเสือจังหวัดชลบุรี วัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 อีกทั้งส่งเสริมให้ลูกเสือ เนตรนารี ได้มาอยู่ค่ายพักแรม ประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรัก ความสามัคคี เสริมสร้างความมีระเบียบวินัย ความมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญาและความรู้ เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข ผู้เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือ จากจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด จำนวน 4,500 คน นอกจากนี้ ยังได้รับความสนใจจากลูกเสือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย ได้จัดส่งลูกเสือเข้าร่วม จำนวน 36 คน งานชุมนุม แบ่งเป็น 7 ค่ายย่อย มีผู้ทรงคุณด้านลูกเสือในภาคกลางและภาคตะวันออก ทำหน้าที่เป็นผู้บังคับการค่ายย่อย กิจกรรมมี กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมจัตุรัสวัฒนธรรม กิจกรรมผจญภัย กิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย กิจกรรมนันทนาการดนตรีและกีฬา เป็นกิจกรรมที่จัดให้ลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ฝึกทักษะ ประสบการณ์ความสนุกสนาน และวิธีการทางลูกเสือ (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรพงษ์ จำจด ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อติดตามการตรวจราชการหน่วยงานทางการศึกษา โดยมีนายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติงานแทนศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี และผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ส่วนราชการและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ในการนี้มีการประชุมรับฟังปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากหน่วยรับตรวจตามประเด็นการตรวจราชการ ณ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ และช่วงบ่าย นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้นำผู้ตรวจราชการและคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาตามประเด็นการตรวจราชการ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนวัดตโปทาราม (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านบึง ศรีราชา นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมเปิดบ้านวิชาการ กลุ่มโรงเรียนศรีราชา 3 ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านบ่อวิน, โรงเรียนวัดอัมพวัน,โรงเรียนบ้านเขาตะแบก,โรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา),โรงเรียนวัดจุกกระเฌอ, โรงเรียนบ้านวังค้อ และโรงเรียนบ้านหนองปรือ การจัดงานเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางวิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่การศึกษาสู่สาธารณชน (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560
วันที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านทุ่งกลม นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) “ตามรอยพระบาท ศาสตร์พระราชามหาภูมิพล” ปีการศึกษา 2559 ของกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลงานของโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนบางละมุง 3 ที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาบูรณาการสู่ห้องเรียน โดยนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการวิชาการ, การสาธิต,การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน,การแสดง ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน “ปวงราษฎร์ตามรอยบาทศาสตร์พระราชา”,โรงเรียนวัดสุทธาวาส “พระอัจฉริยภาพการศึกษา”,โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ “พระราชานักประพันธ์, โรงเรียนทุ่งกลม “พระรังสรรค์งานศิลป์”,โรงเรียนมาบประชัน “ผืนดินชุ่มด้วยพระปรีชา”,โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง “ผืนดินชุ่มด้วยพระปรีชา”, โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ “ทรงคุณค่าโครงการหลวง” (ภาพ : พรเทพ ศรีชาติ) (ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ติดตาม ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1-2 โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ พร้อมพบปะพูดคุยกับคุณครู และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ (ภาพ : พรเทพ ศรีชาติ) (ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านอำเภอ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคาร “ประภัสสรวิภา” ซี่งได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 6,095,000 บาท และทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ และจ้างครูในสาขาที่ขาดแคลน พร้อมร่วมเปิดป้ายอาคารห้องสมุดรวมใจท่าเรือแหลมฉบัง ทำเนียบอุปถัมภ์ ที่ได้รับบริจาคจากท่าเรือแหลมฉบัง นาวาเอก(พิเศษ)หญิง ทำเนียบ ภาคพูล สโมสรโรตารี่สัตหีบ โรงเรียนบ้านอำเภอ ร่วมสมทบ จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท โดยมีนางชุติกาญจน์ ทองเพิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ชุมชน คณะครู และนักเรียน ร่วมในพิธี (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมการประเมินความสามารถในการอ่านเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการตามคู่มือ การรับ-ส่ง ข้อสอบ รวมทั้งการตรวจและบันทึกผลการสอบ ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ และยุติธรรม โดยช่วงเช้าประชุมชี้แจงครูวิชาการโรงเรียนรัฐบาล ช่วงบ่ายครูวิชาการและครูที่บันทึกผลการสอบโรงเรียนเอกชนและท้องถิ่น การทดสอบครั้งนี้ มีนักเรียนเข้ารับการประเมินทุกสังกัด รวมทั้งสิ้น 41,392 คน (ปิ่นเพชร แช่มช้อย : ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน “เด็กไทยหัวใจรักษ์โลก” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หลัก 3Rs Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การใช้น้ำ Recycle นำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ การจัดงานครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนัก และวินัย ให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ชุมชน เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมช่วยกันแก้ปัญหา หลังจากนั้น นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้เดินทางไปยังกุฎิเจ้าอาวาสวัดสุรศักดิ์ เพื่อรับเงินบริจาค จำนวน 189,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านสุรศักดิ์ ใช้ประโยชน์ทางการศึกษาต่อไป (ภาพ : พรเทพ ศรีชาติ) (ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
วันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งศูนย์ประสานงานการจัดสอบออกเป็น 3 ศูนย์ แบ่งเป็น ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอศรีราชา (โรงเรียนวัดมโนรม) ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอบางละมุง (โรงเรียนอนุบาลบางละมุง) ศูนย์ประสานงานการจัดสอบอำเภอสัตหีบ (โรงเรียนอนุบาลบ้านเตาถ่าน) จำนวน 52 สนามสอบ โดยมีนายวิชัย พวงภาคึศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เป็นประธานการจัดสอบ และในวันนี้ (4 ก.พ.60) ซึ่งเป็นวันแรก นายวิชัย พวงภาคีศิริ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง โรงเรียนศรีสุวิช โรงเรียนบ้านทุ่งคา โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา และโรงเรียนบ้านสัตหีบ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย และให้กำลังแก่นักเรียนที่เข้าสอบ ผลปรากฏว่าการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ตรงตามมาตรฐานการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ หรือ สทศ. (ภาพ : พรเทพ ศรีชาติ) (ข่าว : ปิ่นเพชร แช่มช้อย)
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2560
วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมปรีชาญาณ 1 อาคารสรรพปัญญา โรงเรียนดาราสมุทร อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 จัดงาน วันครู ประจำปี 2560 ครั้งที่ 61 ภายใต้แนวคิด “พระผู้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยมีนายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คนที่ 1 เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ประธานได้กล่าวปราศรัยให้โอวาทแก่ข้าราชการครูผู้มาร่วมงาน และมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเกียรติบัตร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และครูดีเด่น (ปิ่นเพชร แช่มช้อย ; ภาพ/ข่าว)
อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/12 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า