จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 508481 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 427 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
56 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกวดเรียงความเรื่องวัคซีนในฝัน31 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
40 ครั้งการอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษฯ31 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
123 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนไทย31 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
119 ครั้งการคัดเลือกกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 2ประเภทผู้แทน30 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
92 ครั้งการติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 130 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ29 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอข้อมุลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้า ของสถานศึกษาเพิ่มเติม29 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
91 ครั้งคู่มือครูสอนทางไกลสำหรับโรงเรียนปลายทาง29 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งโครงการ "ตามรอยเกียรติยศครูมีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู " ครั้งที่ 929 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา29 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
86 ครั้งการสำรวจวันลาข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 255727 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาฯ27 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
98 ครั้งการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนโรงเรียขยายโอกาส24 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปี 255824 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
78 ครั้งคัดเลือกเยาวชนคนใหม่เข้ารับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ24 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอความร่วมให้การสนับสนุนเช่าบูชาพระพุทธชินสีห์24 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
12 ครั้งการรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ24 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการให้ความอุปถัมภ์ สนับสนุน อำนวยความสะดวกการจัดสอบธรรมสนามหลวง24 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
124 ครั้งโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประจำปี 255824 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
101 ครั้งให้โรงเรียนกรอกแบบประเมินการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวัน เอกสารเพิ่มเติม22 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
83 ครั้งการแพร่ภาพออกอากาศสด เรื่อง "การรับนักเรียน ปีการศึกษา 2558"21 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการย้ายโโดยตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา21/10/57ผู้ดูแลระบบ
43 ครั้งการประกาศเกียรติคุณครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 255720 ต.ค. 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งอบรมครูผู้สอนสาระประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง20 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
80 ครั้งการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น/นำชื่อเสียงมาสุ่ประเทศชาติ ประจำปี255820 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
110 ครั้งขอแจ้งให้มารับบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ20 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
29 ครั้งการกรอกแบบประเมินการจัดการคุณภาพอาหารกลางวันฯ(ตามรายชื่อที่ปรากฏค่ะ)20 ตุลาคม 57ผู้ดูแลระบบ
117 ครั้งการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 255820ต.ค. 2557ผู้ดูแลระบบ
125 ครั้งการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้สื่อการสอนภาษาอังกฤษรูปแบบ EBE20 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
36 ครั้งประชาสัมพันธ์ทุนยุวพัฒน์ประจำปีการศึกษา255820 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
50 ครั้งการแต่งตั้งผู้แทนสมาชิก ชพค.16 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งโครงการน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราชประทานอุปภัมภ์ทุนการศึกษา16 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
87 ครั้งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือครั้งที่ 64 ปีการศึกษา255716 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
75 ครั้งประกาศสอบราาจ้างก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์กรมพลศึกษา16ต.ค.2557ผู้ดูแลระบบ
125 ครั้งเชิญลูกเสือเนตรนารีบุคลากรทางการลูกเสือเป็นผุู้แทนคณะลูกเสือไทยฯ15 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
79 ครั้งขอเชิญร่วมเป็นเกียรติอัญเชิญผ้าไตรพิธีทอดกฐินสามัคคี15 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
10 ครั้งการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(แนบ5)15 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
99 ครั้งการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(แนบ4)15 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
23 ครั้งการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(แนบ3)15 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
59 ครั้งการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(แนบ2)15 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
20 ครั้งการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี(แนบ1)15 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
118 ครั้งการสรรหาและคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี15 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จฯ14 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
104 ครั้งชมเชยการปฏิบัติงาน13 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
20 ครั้งขอเชิญเข้าร่วมประชุมการเปิดตัวและชี้แจงโครงการเด็กไทยแก้มใส13 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
71 ครั้งโครงการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์10 ต.ค. 2557ผู้ดูแลระบบ
42 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน 8 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
98 ครั้งการยกเลิกการรับคณะทันตแพทย์และเปลีี่ยนแปลงตารางฯ8 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
122 ครั้งการประกวดวิดีโอคลิปส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์ฯ8 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
78 ครั้งการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 20148 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
http://www.pct2.obec.go.th/ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร.056-623858 ต่อ 113 Phichit_2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36