จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 508432 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 427 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
61 ครั้งการส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ Thailand ICT Youth Challenge 20148 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
108 ครั้งประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกสมทบ (บุตรสมาชิก)8 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
22 ครั้งการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน7ตุลาคม2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งประชุมอบรมเชิงปฏิบัติธรรมและโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทยประจำปี 7 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งเอกสารเพิ่มเติมการอบรมระบบงานสำนักงานฯ7 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
80 ครั้งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง 1 ต.ค.577ตุลาคม2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการอบรมเชิงปฏิบัติการชยายผลการใช้งานระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์6 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
80 ครั้งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาาที่มีวิทยฐานะ6ตุลาคม2557ผู้ดูแลระบบ
114 ครั้งขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์6 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
108 ครั้งโครงการจัดการองค์ความรู้"ห้องสมุดและวิชาชีพบรรณารักษ์"รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 36 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.ฯ6 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
122 ครั้งการอบรมครูด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแทบเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 3 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
113 ครั้งการอบรมครูด้านบูรณาการใช้คอมพิวเตอร์พกพาแบบแทบเล็ตเพื่อการเรียนการสอน 3 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
65 ครั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสำนักงานอิเลคทรอนิคส์ 3 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
21 ครั้งแจ้งลำดับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 643 ตุลาคม 2557ประชาสัมพันธ์
119 ครั้งขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานเพลิงศพ3 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
120 ครั้งการรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะของสมศ.3 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
31 ครั้งการต่ออายุการประกันชีวิตกลุ่มข้าราชการและลูกจ้าง (กธ.เลขที่ 150031)3 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งโครงการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน2 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
118 ครั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนผ่านระบบอิเลคทรอนิคส์2 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
80 ครั้งขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 25571 ตุลาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
80 ครั้งการจัดประกวดวาดภาพ เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 25581ตุลาคม2557ผู้ดูแลระบบ
25 ครั้งปรับหลักกณฑ์การอนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพครู โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ1ตุลาคม2557ผู้ดูแลระบบ
55 ครั้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง30 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุนค่าครุภัณฑ์30 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
87 ครั้งการสำรวจวันลา30 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
94 ครั้งนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีงบประมาณ 255830 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
22 ครั้งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 330 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
22 ครั้งการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 330 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
66 ครั้งขอทราบผลการดำเนินงานพร้อมงบประมาณที่ใช้สนองพระราชดำริฯ30 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
24 ครั้งชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิ่มเติม30 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
76 ครั้งประชาสัมพันธ์บทความจากประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด ประจำเดือน กัน29 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
13 ครั้งขอความร่วมมือในการเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรเพื่อเข้ารับการคัดเลือกฯ29 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
111 ครั้งอนุมัติเบิกจ่ายเงินดอกผลกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน29 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
82 ครั้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนซื้อหรือฝากจำหน่ายกระเป๋าการกุศล29 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
83 ครั้งการทำสัญญาจ้างลูกจ้างบุคลากรปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน29 ก.ย.2557ผู้ดูแลระบบ
25 ครั้งการติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 129 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
108 ครั้งการรายงานกิจกรรมย่อยตามแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนในสังกัดปีงบประมาณ 255729 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
45 ครั้งนโยบายลดการใช้กระดาษสำหรับหนังสือเวียน ปีงบประมาณ 255726 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
81 ครั้งระดับความสำเร็จของสถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาด้านสุขภาพนักเรียน26 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
17 ครั้งการศึกษาดูงานครูผู้สอนกลุ่มสาระสุขศึกษา (ครูผู้สอนพลศึกษา)25 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
102 ครั้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนจัดซื้อ ดีวีดีภาพยนตร์ศรีธนญชัย 555++25 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
95 ครั้งมาตรการ ค่านิยม 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช24 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านวัดผลและบรรณารักษ์22 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจัดการเรียนการเรียนรูภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก22 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งชี้แจงแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรียนการสอนหน้าที่พลเมือง22 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
54 ครั้งการจัดงาน "การศึกษาพิเศษไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน"19 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งจัดสรรงบประมาณปี 2557 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาระดับอนุบาล19 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งพิจารณาจัดสรรทุนการศึกษามูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดพิจิตร19 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
41 ครั้งขอความอนุเคราะห์คัดเลือกเด็กและเยาวชนฯ19 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
http://www.pct2.obec.go.th/ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร.056-623858 ต่อ 113 Phichit_2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36