จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 508433 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 427 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา19 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
99 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 13/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
61 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 11/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
118 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 10/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
89 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 9/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
79 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 8/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
107 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 7/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
76 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 6/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
121 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 5/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
48 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 4/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
70 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 3/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 2/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
91 ครั้งการส่งรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 2557(แจ้งย้ำครั้งที่2) 1/1319 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
114 ครั้งการติดตามการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ระยะที่ 119 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
101 ครั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการขยายผลการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม19 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
87 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรครูภาษาไทย19 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งแต่งตั้งคณะทำงานถอดบทเรียนค่านิยม 12 ประการ ของนายกรัฐมนตรีฯ19 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งโครงการขับเคลื่อนจุดเน้นการพัมนาคุณภาพผู้เรียน18 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
125 ครั้งโครงการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัมนาเครือข่าย18 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขเอชิญร่วมสัมมนากำกับติดตามโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปี 255718 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
105 ครั้งการคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลที่ให้การสนับสนุนการศึกษาดีเด่น18 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอเชิญร่วมอบรมการสอนให้อ่านคล่องเขียนคล่อง การสอนการอ่านฯ 18 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
99 ครั้งอนุมัติโอนเงินค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยง เพิ่มเติมสำหรับการร่วมประชุมฯ 16 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
57 ครั้งขอแจ้งเปลี่ี่ยนแปลงกำหนดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการจัดการศึกษาทางไกลฯ16 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
104 ครั้งขอประชาสัมพันธ์โครงการ Internet For All หนึ่งล้านชั่วโมงเพื่อเด็กไทย16 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
71 ครั้งขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน15 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
11 ครั้งการรับสมัครนักเรียนทุนยุวพัฒน์ สายสามัญและสายอาชีพ ประจำปี 255815 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
14 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 255815 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอข้อมูลผู้รับผิดชอบการรับนักเรียน ปีการศึกษา 255815 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
107 ครั้งประกาศรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (เอกสารส่วนที่2)15 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
86 ครั้งประกาศรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ (เอกสารส่วนที่1)15 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
22 ครั้งนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสพฐ. ปีการศึกษา 255815 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
33 ครั้งการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน สิงหาคม เดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน 12 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
63 ครั้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม12 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน12 กันยายน 2557ผู้ดูแลระบบ
82 ครั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา11 ก.ย.2557ผู้ดูแลระบบ
122 ครั้งการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 255810 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
75 ครั้งขอแจ้งให้สถานศึกษาดำเนินการยืนยันมีตัวข้าราชการครู ณ 1กันยายน 255710 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจขัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา10 ก.ย. 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการประเมินผลการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน9กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
104 ครั้งขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต9กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอเปลี่ยนแปลงเวลาและสถานที่จัดการแข่งขันกิจจกรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)9กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
70 ครั้งขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่9กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งเรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องนโยบายและแผน9กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอความกรุณาสำรวจรายชื่อการประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ผู้เรียน9กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม9กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
71 ครั้งรายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งบัญชีตรวจสอบมีตัว ณ วันที่ 1 กันยายน 25578กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล8กันยายน2557ผู้ดูแลระบบ
85 ครั้งประกาศสอบราคาจ้าง โรงเรียนบ้านแหลมรังผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการดำเนินการได้มาของอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาผู้ดูแลระบบ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
http://www.pct2.obec.go.th/ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร.056-623858 ต่อ 113 Phichit_2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36