จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 508429 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 427 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
89 ครั้งประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 255728 กรกฎาคม 2557ประชาสัมพันธ์
19 ครั้งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิจิตร28 กรกฎาคม 2557ประชาสัมพันธ์
109 ครั้งขอเชิญสถาบันการศึกษาเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์28 กรกฎาคม 2557ประชาสัมพันธ์
120 ครั้งการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ครั้งที่ 64 ปี 255725 กรกฎาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งร่างแผนปฏิบัติการ21 กรกฎาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา16 กรกฎาคม 2ผู้ดูแลระบบ
68 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ16 กรกฎาคม ผู้ดูแลระบบ
126 ครั้งประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ศิลปะการสอน เพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่21"15 กรกฎาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
95 ครั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 255715 กรกฎาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งประชุมเสวนา "แนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูแบบเบ็ดเสร็จและสร้างสรรค์"27 มิถุนายน 2557ประชาสัมพันธ์
88 ครั้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิก27 มิถุนายน 2557ประชาสัมพันธ์
103 ครั้งขอเชิญร่วมโครงการ "การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา"27 มิถุนายน 2557ประชาสัมพันธ์
92 ครั้งขอเชิญร่วมประชุมและส่งผลงานร่วมเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่827 มิถุนายน 2557ประชาสัมพันธ์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การทดสอบวัดสมรรถนะครู ประจำปีการศึกษา255727 มิถุนายน 2557งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโท แบบทั่วไปและแบบวิชาชีพครู27 มิถุนายน 2557งานประชาสัมพันธ์
50 ครั้งแจ้งการย้ายสถานที่ทำการแห่งใหม่ สพป.ปัตตานี เขต 227 มิถุนายน 2557งานประชาสัมพันธ์
127 ครั้งขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี27 มิถุนายน 2557งานประชาสัมพันธ์
112 ครั้งมติการย้ายครูสายงานการสอน26 พฤษภาคม 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
116 ครั้งประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์25 เมษายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
79 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์21 เมษายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน10 เมษายน 2557ผู้ดูแลระบบ
116 ครั้งเลื่อนจัดอบรมสัมมนาครูกีฬาในสังกัด สพป.พจ.210 เมษายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งต่อสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน และนักการภารโรง10 เมษายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
112 ครั้งการออกคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ10 เมษายน 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งด่วนที่สุด 9 เมษายน 2557ผู้ดูแลระบบ
121 ครั้งโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัย4 เมษายน 2557ผู้ดูแลระบบ
67 ครั้งขอความอนุเคราะหืประชาสัมพันธ์4 เมษายน 2557ผู้ดูแลระบบ
95 ครั้งการดำเนินการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ4 เมษายน 2557ผู้ดูแลระบบ
76 ครั้งการรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนในฝัน ปีการศึกษา 2555และ25564 เมษายน 2557ผู้ดูแลระบบ
101 ครั้งการขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ3เมษายน2557ผู้ดูแลระบบ
100 ครั้งรับสมัครครูวิทย์ คณิต2 เมษายน 2557กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งขอให้ทุกโรงเรียน ตรวจสอบการรายงานจุดเน้น ทุกชั้นเรียน ด่วน27 มีนาคม 25ผู้ดูแลระบบ
110 ครั้งประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพ12 มีนาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
124 ครั้งแบบ ปพ.110 มีนาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
116 ครั้งการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญและวิสามัญ10 มีนาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่10 มีนาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
107 ครั้งการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี255710 มีนาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
84 ครั้งการสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดำเนินงานด้านลูกเสือ4 มีนาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
90 ครั้งการสัมนาเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดำเนินงานด้านลูกเสือ4 มีนาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
114 ครั้งประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน4 มีนาคม 2557ผู้ดูแลระบบ
84 ครั้งโครงการอบรมหลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่"28 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
119 ครั้งการาคัดเลือกครูวิทยาศาตร์ดีเด่น ประจำปี 255728 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
125 ครั้งขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์ โครงการ บรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบ 28 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
100 ครั้งการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่25 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
97 ครั้งด่วนที่สุด การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น25 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
92 ครั้งกำหนดการขึ้นทะเบียนนักกีฬาสังกัดสมาคมกีฬาจังหวัด25 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM)25 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการดำเนินการจัดอบรมโครงการพัมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา25 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
102 ครั้งการขอรับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก18 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์หน้าเสาธง "อรุณสวัสดิ์..ความรัก"18 กุมภาพันธ์ 2557ผู้ดูแลระบบ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
http://www.pct2.obec.go.th/ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร.056-623858 ต่อ 113 Phichit_2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36