จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 508428 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 427 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
127 ครั้งการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี15 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
103 ครั้งโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน12 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจ้างลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งครูวิกฤต และนักการภารโรง11 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
92 ครั้งขอให้ชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค8 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยะภาพทางวิทย์และคณิต6 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจ้างธุรการโรงเรียนและนักการภารโรง5 พฤศจิกายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งขอเชิญส่งบุคคลเข้ารับการฝึกอบรม5 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจัดงาน "วัดสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ปี25564 พฤศจิกายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งกำหนดการจัดงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 430 ตุลาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งด่วนที่สุด ดำเนินการจัดงานวันเด้กแห่งชาติ ปี 255729 ตุลาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
101 ครั้งเกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์29 ตุลาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งเกณฑ์การประเมินหนังสือเรียนคณิตศาสตร์29 ตุลาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการจัดสรรงบประมาณปี 2556 รายการค่าสาธารรูปโภค28 ตุลาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
115 ครั้งการพัฒนาทักาะภาษาอังกฤษแก่บุคลากรด้วยซอฟต์แวร์25 ตุลาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข22 ตุลาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
106 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการจัดประกวดภาพยนต์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย21 ตุลาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งโปรแกรมควบคุมภายในรงเรียน ปี 56 แก้ไขใหม่21 ตุลาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอเลื่อนการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลุกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง16 ตุลาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลรายงานจุดเน้นให้รีบกรอกข้อมูล ภายใน 25 ต.ค.5616 ตุลาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุลากรทางการศึกษาด้วยระบบการลูกเสือ27 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งเงินรางวัล สพป.พิจิตร เขต 226 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
77 ครั้งประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การถวายผ้าป่าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 255624 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งประกาศคุรุสภา เรื่องการมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ "คุรุสดุดี" ประจำปี 255624 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
109 ครั้งขอต้อนรับคณะกรรมการประเมิน "รางวัลคุรุสภาระดับประเทศ ปี ๒๕๕๖” ด้วยความยินดียิ่ง17 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
109 ครั้งการรายงานโครงการสื่อสารปฏิสัมพันธ์และบริหารชั้นเรียนทางบวกสันติวิธี ประจำปี 255613 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
112 ครั้งด่วน...ขอเลื่อนการประชุม10 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
62 ครั้งหัวข้อการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ งานศิลปหัตถกรรม ปี 255610 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งหัวข้อการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปี 25569 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งแนะนำเครื่องมือช่วยยกระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ9 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและจัดส่งผู้เข้าอบรม9 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเยียวยาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ9 กันยายน 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งมติ ครม.อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง 9 ราย ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 25564 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งเชิญประชุมกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนปี 25564 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี25563 กันยายน 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งคู่มือการจัดเก็บค่าพิกัด รร. ด้วย Smart Phone28 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการอบรมการใช้งานระบบควบคุมและกำหนดสิทธิของแท็บเล็ตพีซี ส่งรายละเอียดตามหนังสือ28 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ27 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการฝึกอบรมวิชากำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ขั้นสูง จำนวน 3 หลักสูตร22 สิงหาคม 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งการจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์22 สิงหาคม 2556บริหารการเงินและสินทรัพย์
127 ครั้งการสรรหาและคัดเลือกโครงการ "ครูดีในดวงใจ" ครั้งที่ 11 พ.ศ.255721 สิงหาคม 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งจ่ายเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการตกเบิกเนื่องจากปรับค่าตอบแทนแรกบรรจุ ฯ20 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งขอแสดงความไว้อาลัย ให้กับ นายชาติชาย กมลรัตน์ ศึกษานิเทศน์ชำนาญการพิเศษ20 สิงหาคม 2556นิเทศติดตามประเมินผล
127 ครั้งมาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน19 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการเตรียมพร้อมต่อสภาวะวิกฤต19 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งหนังสือร้องเรียน19 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งเชิญชวนเข้าร่วมงาน EDUCA 2013 งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 15 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งกำหนดการเดินทางไปประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานประชาคมอาเซียน ณ ประเทศกัมพูชา13 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
119 ครั้งด่วนที่สุด กำหนดการเดินทางประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานประเทศอาเซียน13 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอมงกุฎ ครั้งที่ 1013 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ
127 ครั้งรายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี13 สิงหาคม 2556ผู้ดูแลระบบ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/9 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
http://www.pct2.obec.go.th/ ต.ห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร 66110
โทร.056-623858 ต่อ 113 Phichit_2@hotmail.com
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36