ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 476987  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย สพม21 เข้าศึกษาดูงาน

     วันที่ 17 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการฯสมศักดิ์ ด้วงเจริญ คณะผู้บริหาร และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนชุมพลโพนพิสัย อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ศึกษาดูงาน คลิกชมภาพเพิ่มเติม
(ภาพ และข่าว AdminPho)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ปัจฉิมนักเรียนม.3และม.6 ปีการศึกษา2559

     วันที่ 15 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดกิจกรรมปัจฉิมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบปีการศึกษา 2559 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ รองฯนิลวรรณ วัฒนา กล่าวรายงานแก่ประธานในพิธีผู้อำนวยการสมศักดิ์ ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน กิจกรรมในวันปัจฉิม รุ่นพี่ที่จบไปแล้วให้ความรู้เกี่ยวกับการไปเรียนต่อในระดับมหาลัย และมีการแสดงของนักเรียน ช่วงบ่ายได้มีการทำบายศรีสู่ขวัญแก่นักเรียน โดยครูประสิทธิ์ จึงสุขสมสวัสดิ์ ทำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพครูประจำปี 2559

     วันที่ 13 มีนาคม 2560 กลุ่มบริหารงานบุคคลการเงินและสินทรัพย์โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร เป็นโครงการของโรงเรียนเป็นประจำทุกปี ซึ่งผู้อำนวยการสมศักดิ์ ด้วงเจริญ อยากให้คณะครูสุขภาพดี เพื่อที่จะได้มีกำลังกายปฏิบัติหน้าที่ครูได้อย่างเต็มศักยภาพ คลิกชมภาพเพิ่มเติม
(ภาพ และข่าว AdminPho)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : รับรายงานตัว/มอบตัว ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560

     วันที่ 10 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้มีการรับรายงานตัว/มอบตัว เก็บเงินบำรุงการศึกษาและระดมทรัพยากร เพื่อจัดการศึกษาเพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานทั่วไป ภาคเรียนที่1/2560 จากที่ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2560 สอบคัดเลือก/ สอบสัมภาษณ์/ ประกาศผล ทางโรงเรียนได้ให้ผู้ปกครองและนักเรียนเข้ารายงานตัว รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา จากผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ และคณะฝ่ายบริหาร อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาตามแนวทาง Thailand 4.0

     คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการสถานศึกษาตามแนวทาง Thailand 4.0 และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายณรงค์ เพชรล้ำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มแผนและงบประมาณ 1 สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการจัดการศึกษาชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ซึ่งการจัดกระบวนการเรียนรู้ จึงต้องเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : ประเมินการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย

     วันนี้ ศุกร์ ที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการสมคิด กลับดี เป็นประธานในการประเมินผลงานการปฏิบัติหน้าที่การจัดการเรียนการสอนของครูผู้ช่วย ปีการศึกษา 2559 อย่างเข้มข้น ครูผู้ช่วยทุกคนเสนองานที่ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา ด้วยความตั้งใจ และความเชื่อมั่นของตนเอง อย่างมีศักยภาพ ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพของครูที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ณ ห้องบรรยายพิเศาเกษร โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา (ภาพ/ข่าว งานโสตทัศนศึกษา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : อบรมสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560.

     วันที่ 13 มีนาคม 2560 นายวัชระ บุบผามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 18 (ชลบุรี - ระยอง) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสภานักเรียนโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนที่ได้รับเลือกตั้งให้เป็นสภานักเรียนปีการศึกษา 2560 ได้เข้าใจในหลักการ อุดมการณ์และแนวคิดต่างๆในเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องศูนย์นวัตกรรม โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์).....//......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์)
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี.

     วันที่ 14มีนาคม 2560 งานอนามัยโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ร่วมกับโรงพยาบาลชลบุรี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ให้กับครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) เพื่อเป็นการตรวจเช็คโรคที่อาจเกิดในวัยต่างๆให้กับครูและบุคลากร ณ ลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารสุบิณ - อมร สืบสงวน....///......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา

     วันที่ ๖ – ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์สถานศึกษา ให้แก่ครูและบุคลากรของโรงเรียน มี ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยทางโรงเรียนได้เชิญวิทยากรผู้มีความรู้และความสามารถ คือ นายฉลาด สมพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายบรรเลง ทิมธรรม ครู คศ.๓ , นางสาวสุทธิรักษ์ ถมยาศิริกุล ครู คศ.๓ และนางสาวดรุณี บุญวงค์ ครู คศ.๒ ทีมวิทยากรจากโรงเรียนวัดป่าประดู่ มาให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากร ซึ่งคณะครูและบุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : เวทีสัมมนา

     นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประจำเขต8 (ชลบุรี) และผู้เข้าร่วมสัมมนา ในกิจกรรมเวทีสัมมนาประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการดำเนินงาน กพข. วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 ณ ห้องบรรยายพิเศษเกษร โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา โดยมีนายอำเภอบ่อทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมาก (ภาพ/ข่าว งานโสตฯ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ สังกัดสพม.6 ศึกษาดูงาน

     วันที่8 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร นำโดยผู้อำนวยการฯสมศักดิ์ ด้วงเจริญ คณะผู้บริหาร และตัวแทนหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จ.สมุทรปราการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 ศึกษาดูงาน คลิกชมภาพเพิ่มเติม
(ภาพ และข่าว AdminPho)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : คณะครูอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้

     วันที่6-7 มีนาคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้มีการจัดอบรมให้กับคณะครูตามโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ "Active Learning" เพื่อพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ให้ผู้เรียนพร้อมเป็นพลเมืองในยุคประเทศไทย4.0 ประธานเปิดการอบรมผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารนายสมศักดิ์ ด้วงเจริญ กล่าวพิธีเปิดการอบรม โดยมีวิทยากรคืออดีตผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงนายสมพงษ์ มะใบ ซึ่งได้มาให้ความรู้ หลักการและแนวทาง ในการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะครูโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร รวมทั้งการเขียนแผนกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตามรอยพระยุคลบาท

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 นายโกศล มั่นจิต และนายวัชระประโพธิ์ศรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 -5/3 จำนวน 80 คน เข้าร่วมกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาท เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ภาพ/ข่าว:โกศล มั่นจิต (ผู้ตัดต่อ:สุรพงษ์ เฮียงหล้า,วสิน อินทร์ฉาย)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายอาเซียนบูรณาการการเรียนรู้จากพี่สู่น้อง

     ศูนย์อาเซียนศึกษา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายอาเซียนบูรณาการการเรียนรู้จากพี่สู่น้อง ปี2 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5 โรงเรียนโขดหินมิตรภาพ ที่42 เพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นแกนนำเยาวชนอาเซียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขตบริการ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 ณ โรงเรียนโขดหินมิตรภาพที่ 42 อ.เมือง จ.ระยอง ภาพ/ข่าว : น.ส.จารุวรรณ ช่างเหล็ก (ผู้ตัดต่อ:สุรพงษ์ เฮีงหล้า,วสิน อินทร์ฉาย)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : การแข่งขันในหัวข้อ "รักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน"

     กลุ่มสาระการเรียนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโดย นางสาวนิภาพร คำมุงคุณและนางสาวสุนิสา ศรีอัสดรได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทักษะวิชาการ ด้านเศรษฐศาสตร์ กฎหมาย และปัญหาสังคม ณ งาน "รักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน" ครั้งที่ 16 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ข่าว/ภาพ: น.ส.จารุวรรณ ช่างเหล็ก (ผู้ตัดต่อ:สุรพงษ์ เฮียงหล้า,วสิน อินทร์ฉาย) ......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/119 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-397501-5 โทรสาร 038-397510

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36