ข่าวสารการศึกษาเครือข่าย e-Networks
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 471579  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : OpenHouse Academic Pho2017

     โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคารได้จัดงาน OpenHouse Academic Pho2017โดยมีการจัดงานทางวิชาการแสดงผลงาน ครู นักเรียน และมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการทุกกลุ่มสาระฯ เวลา09.00 ประธานในพิธี นายสุรชาติ มานิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 กล่าวพิธีเปิดแล้วมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางวิชาการของแต่ละกลุ่มสาระฯ และมอบเกียรติบัตร เหรียญ และโล่รางวัล ของการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 66 ให้กับนักเรียนที่เป็นตัวแทนในการแข่งขัน พร้อมทั้งได้ชมการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : อบรมโรคเอดส์

     สำนักงานเทศบาล ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ. ชลบุรี จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ่อทองวงษ์จัันทร์วิทยา โดยมี นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ให้การต้อนรับ มีรองนายกเทศมนตรีเทศบาล ต.บ่อทองมาเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักเรียน ระดับชั้น ม.2 จำนวน 100 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องบรรยายาพิเศษเกษร โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา (ภาพ/ข่าว งานโสตฯ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมเศรษฐกิจพอเพียง

     วันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะ และรองนายกเทศมนตรีตำบลบ่อทองพร้อมคณะ มาเยี่ยมชมกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา และได้ถือโอกาสมาเยี่ยมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด โดยมีท่านผู้อำนวยการสมคิด กลับดี ให้การต้อนรับ (ภาพ/ข่าว งานโสตฯ) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ประจำปี 2559

     โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ระดับชั้น ม. ต้น ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา มีผอ.สมคิด กลับดี มาเป็นประธานในพิธี (ภาพ/ข่าว งานโสตฯ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
หัวข้อข่าว : OPEN HOUSE 2016 "แนะแนวนิทรรศน์"

     OPEN HOUSE 2016 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.ดำรงค์ ศรีอร่าม ผู้อำนวยการ นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ร่วมกันจัดกิจกรรมงานเปิดบ้าน OPEN HOUSE ประจำปีการศึกษา 2559 “แนะแนวนิทรรศน์” 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอน และสร้างเจตคติที่ดีในการเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับโรงเรียนในเครือข่าย โดยเชิญดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช ศึกษาธิการจังหวัดระยองเป็นประธานในการเปิดงานและร่วมเดินช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
หัวข้อข่าว : รางวัลชมเชย โครงการ “พูดจาภาษาถิ่นระยอง”

     ด้วยทีมงานแจ่มบรรเจิดระยอง (ทำดีเพื่อแผ่นดิน) ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประธานชุมชนในเขตเมืองมาบตาพุดผู้มีใจรักษ์ภาษาถิ่นระยอง สมาคมครอบครัวข่าวระยอง และศูนย์การค้าเซนทรัลระยอง จัดประกวดโครงการ “พูดจาภาษาถิ่นระยอง” ขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลระยอง ซึ่งโครงการจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ข้าราชการ บริษัทต่างๆ ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาถิ่นระยอง โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดคือ นายยศพล อารมณ์ชื่น นักเรียนระดับชั้น ม.3 นายณัฐปคัลภ์ ไชยะ แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66

     ในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี โดยมีรองผู้อำนวยการฯนิลวรรณ วัฒนา ได้เดินทางไปร่วมเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักเรียน และคณะครูผู้ฝึกสอน

ผลการแข่งขัน
รายการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัล"ชนะเลิศ"
โดยมี นายวีรศิลป์ ฤกษ์เวียง ม.4/9และ นางสาวสโรชา หมั่นเขตกิจ ม.5/10 เข้าร่วมแข่งขัน

รายการสร้างเกมสร้าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
หัวข้อข่าว : EIS SCOUT CAMP M.3

     โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมค่ายบูรนากร EIS SCOUT CAMP ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 18-19 มกราคม 2560 ณ ค่ายชั่วคราวโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบรวมทั้งการบูรณาการภาษาอังกฤษในแต่ละฐาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา
หัวข้อข่าว : EIS SCOUT CAMP (พี่เลี้ยงม.4-6)

     โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จัดกิจกรรมค่าย EIS SCOUT CAMP สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่4-6 ในวันที่ 13-14 มกราคม 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เป็นพี่เลี้ยงในการจัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับ ม.1-3 ต่อไป ณ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กราบพระบรมศพ

     วันที่ 25 มกราคม 2560 นายสมคิดกลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา นำคณะครูชุดแรกเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาท สมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง (ข่าวงานโสตทัศนศึกษา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : รับเกียรติบัตรกิจกรรมภาษาอังกฤษ

     วันอังคาร ที่ 24 มกราคม 25560 นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เป็นประธานมอบ เกียรติบัตร และรางวัลต่างๆ ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศ รองชนะเลิศ ในรายการต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ ที่จัดกิจกรรมสัปดาห์ภาษาอังกฤษ โดยมีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดำเนินการ มีนักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมการแข่งขันเป็นอย่างมาก (ภาพ/ข่าวงานโสตทัศนศึกษา) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

     นายสมคิด กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา เข้าร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ และพิธีปล่อยแถวสนธิกำลัง เพื่อปราบปรามการบุกรุกป่า โดยมีหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมอย่างมากมาย วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ หอประชุม และโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา (ภาพ/ข่าว งานโสตทัศนศึกษา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนโพธิสัมพันธืพิทยาคาร
หัวข้อข่าว : วันครูปีการศึกษา 2559

     วันที่ 16 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ร่วมงานวันครู ณ โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม โดยมีนายมังกร กุลวานิช อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ร่วมเป็นเกียรติในงานวันครู ประจำปี 2560 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และได้มีการมอบรางวัล ดังนี้ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS,รางวัลครูดีไม่มีอบายมุข, รางวัลครูดีในดวงใจ ให้แก่คณะครู ในเขตสหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3 อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : นิทรรศการเคลื่อนที่ และธรรมะสัญจร

     โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ร่วมกับศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ และธรรมะสัญจร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรูณาธิคุณและไว้อาลัยแด่พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี วันที่ 12 มกราคม 2560 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 16.00 น. โดยมีท่านผอ.สมคิด กลับดี เป็นประธานในพิธี และมีคณะครู นักเรียน ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ (ภาพ/ข่าว งานโสตทัศนศึกษา)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน

     โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา อ.บ่อทอง จ. ชลบุรี จัดกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา และกิจกรรมทอดผ้าป่าห้องเรียน เพื่อสมทบทุนการสร้างห้องสืบค้นข้อมูลให้กับนักเรียน นำโดยท่านผอ.สมคิด กลับดี คณะครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่ 9 มกราคม 2560 (ภาพ/ข่าว งานโสตทัศนศึกษา)......
อ่านข่าวต่อ....

เธเธณเธฅเธฑเธ‡เนเธชเธ”เธ‡เธซเธ™เน‰เธฒเธ—เธตเนˆ 1/116 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
25/11 หมู่ 5 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-397501-5 โทรสาร 038-397510

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง เว็บไซต์ สพม.36