คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
42,555  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ภัทรชมน คำป้อง
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลาย สารอาหารระ.....
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ รายวิชาชีววิทยา 1 รหัสวิชา ว30241 ชั้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :วีรวัฒน์ ม่วงมิตร
เรื่อง : เครื่องใช้ไฟฟ้าน่ารู้ เล่มที่ 2 ครบเครื่องเรื่องแสงสว่าง.....
แสงสว่างเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมาก โดยอาศัยหลอดไฟฟ้าซึ่ง เป็นเครื่องใช้ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสง ที่ต้องอาศัยอุปกรณ์ต่างๆช่วยในการสร้างแสงเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดประสิทธิภาพปลอดภัยผู้ใช้หลอดไฟฟ้า จึงต้องศึกษาส่วนประกอบและ หลักการทำงานของหลอดไฟฟ้าแบบต่าง เพื่อให้สามารถระบุหาสาเหตุข้อขัดข้องเบื้องต้น เพื่อการใช้ บำรุงรักษา และซ่อมแซมเบื้องต้นได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอาชีพได้......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายปอลต์ จรเกษ
เรื่อง : การศึกษาผลการใช้แบบฝึก เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.....
ชื่อผลงาน การศึกษาผลการใช้แบบฝึก เรื่อง ภูมิศาสตร์น่ารู้ วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย ชื่อผู้ศึกษา นายปอลต์ จรเกษ กลุ่มสาระ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2558 สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชื่อผู้วิจัย นายเกรียงไกร วุฒิมานพ หน่วยงาน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ทำวิจัย 2557 บทคัดย่อ การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.....
ชื่อเรื่อง ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ธรรมชาติ กับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ปีที่ศึกษา 2557 บทคัดย่อ ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชื่อผู้วิจัย นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง สำนักการศึกษา เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ปีที่ดำเนินการ 2557 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายประกาศ ไชยนาม
เรื่อง : การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดกา.....
Academic Administration Development of “leadership Empower” for Competency Reinforcing on Manage Learning to Sustainability......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายเสกสัณห์ ลุนบง
เรื่อง : การบริหารโรงเรียนแบบ 3 บูรณาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน สู่ผลสัมฤทธิ์ผู้เร.....
School Administrational of Third Integration for Instructional Development used to Students Achievement......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายประเสรฺฐ์ โพธิ์ชัย
เรื่อง : การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริม การจัดเรียนการสอ.....
การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริมการจัดเรียนการสอนสู่นักเรียนที่มีประสิทธิผลของโรงเรียนบ้านท่านางแนว The Development to Academic Administration of Achievement oriented for Instructional Promote to Effective Students.......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ภัทรชมน คำป้อง
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ระบบย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์ .....
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ชุดที่ 2 การย่อยอาหารของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :อุทัยวรรณ แสนอุ่น
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีการส.....
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีการสอน รายวิชา ว 30244 ชีววิทยา 4 เรื่อง โครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ชื่อผู้รายงาน : อุทัยวรรณ แสนอุ่น ปีที่ทำการศึกษา : พ.ศ. 2558 -2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดำรงค์ กลมพุก
เรื่อง : การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช.....
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสาร ประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 รายวิชา ง 20210 เรื่อง งานช่างไฟฟ้าในบ้าน ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชา ง 20210 เรื่อง งานช่างไฟฟ้าในบ้าน และเพื่อหาระดับความพึ่งพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :อุทัยวรรณ แสนอุ่น
เรื่อง : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับกลวิธีการสอน วิชาชีววิทย.....
ชุดที่ 1 เนื้อเยื่อเจริญ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :จินตนา อินดา
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้วิธีการเรียนรู้ แบบร่วม.....
ผู้ศึกษา นางสาวจินตนา อินดา ที่ทำงาน โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ปีที่ศึกษา 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังม.....
การรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :รัชนี เตชา
เรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus .....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ ความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค KWL-Plus เรื่อง Uttaradit: A Wonderful Province ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โด......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วัน10ที่ ธันวาคม 2559 : เผยแพร่โดย :วิไลลักษณ์ เกตุนิ่ม
เรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำห.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนตรีโกณมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายวีรยุทธ ปรุงชัยภูมิ
เรื่อง : การพัฒนาระบบบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน.....
The Development of Learning Environment Management System For Bankhwao Wittayayon School......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ฉัตรวนันท์ ดุจเหมือนเพชร
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้แบบฝึกทักษ.....
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง Knowledge of ASEAN ด้วยการจัดการเรียนรู้ เทคนิค CIRC รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัส อ23101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเรื่อง Knowledge of ASEAN ด้วยการจัดการเรียนรู้เทคนิค CIRC ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 : เผยแพร่โดย :จงรัก จันทวงศ์
เรื่อง : การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ .....
การพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” เพื่อสร้างเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 Development of Administration "4As" for Strengthening the Organization of Learning into the 21st Century. จงรัก จันทวงศ์ บทคัดย่อ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหากระบวนการบริหารงาน 2) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานแบบ “4As” 3) เพื่อศึกษาการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนและผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนา ใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน และการปฏิบัติการแบบมีส่ว......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/21 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง