ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 395 วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 25 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      การรายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม การเรียนรู้ฯ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุคณารักษ์อุปถัมภ์” ที่เรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยการจับฉลาก 1 ห้องเรียน จาก 2 ห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่าที (t-test) ผลการศึกษา พบว่า 1. ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) พบว่า 1.1 ผลการสร้างและประเมินความเหมาะสมของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีจำนวน 4 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 สมบัติของสาร และการจัดเรียงอนุภาคของสาร ชุดที่ 2 เนื้อสาร และขนาดอนุภาคของสาร ชุดที่ 3 สารละลายกรด เบส และชุดที่ 4 สารละลายกรดเบสในชีวิตประจำวัน จากนั้นดำเนินการตรวจสอบความเหมาะสมของชุดกิจกรรมโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมในระดับมากที่สุดในชุดที่ 1, 2 และ 3 สำหรับชุดที่ 4 มีความเหมาะสมในระดับมาก 1.2 ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) จำนวน 2 รอบ พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นนี้มีประสิทธิภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ 82.30/81.75 และ 82.16/81.63 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กำหนดไว้ 2. ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 24 คน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนา พบว่า 2.1 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 24 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่อง สารรอบตัวตัว และสารละลายกรดเบส ภายหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมมีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 2.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์” สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 24 คน พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5E) ในระดับมาก ทั้งภาพรวมและรายด้านทุกด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมในระดับมากถึงมากที่สุด

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ต่อศักดิ์ สิงห์เผ่น
ชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์"

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง