ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 385 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 71 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 13 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

      การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีจุดมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ดังนี้ 2.1 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2.2 เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กับเกณฑ์ร้อยละ 75 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

      กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.10 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวนนักเรียน 52 คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็นนักเรียนที่ผู้รายงานรับผิดชอบสอน

      เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมแผนการจัดการเรียนรู้ 2) แบบทดสอบทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) แบบประเมินความเหมาะสมของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้ วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t (t–test)

      ผลการพัฒนาพบว่า 1. ผลการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่า แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT ทั้งหมด 10 เรื่องมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกเรื่อง และผลการหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกับนักเรียน 3 กลุ่ม ดังนี้ หาประสิทธิภาพของแบบฝึกกับนักเรียนกลุ่มเล็ก (12 คน) พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 77.61/75.00 หาประสิทธิภาพของแบบฝึกกับนักเรียนกลุ่ม Try out (50 คน) พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 79.83/76.73 และหาประสิทธิภาพของแบบฝึกกับนักเรียนกลุ่มทดลอง (53 คน) พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.45/77.69 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระหว่าง ก่อนเรียนกับหลังเรียนพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ระหว่าง หลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 75 พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีคะแนนทักษะการอ่านภาษา อังกฤษเพื่อความเข้าใจ หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยใช้วิธีสอนแบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวมมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.73

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ทรงศรี วาณิชย์เจริญชัย
เฉลิมขวัญสตรี

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง