ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 386 วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 22 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 6 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง

      การพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างเสริมสมรรถนะ และการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างเข้มแข็ง

      Development of Personal Management Process based on Sufficiency Economy for Enhancing of Competency and Instructional toward Students to Sustainability.

      เบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ

      บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล 2) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคล 4) เพื่อศึกษาสมรรถนะในกิจกรรมพัฒนาและการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน 5) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 6) เพื่อศึกษาผลสำเร็จต่อการพัฒนา ใช้ระเบียบวิธีแบบผสมผสานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่าง รวม 364 คน โดยใช้แบบสอบถาม แบบศึกษาและแบบทดสอบในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ใช้สถิติเชิงพรรณนา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t- test ค่าสัมประสิทธิ์ (r) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. กระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง มี 10 ด้าน 3. ความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4. ครูผู้สอนมีสมรรถนะในคะแนนหลังกิจกรรมสูงกว่าก่อนกิจกรรม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยภาพรวมอยู่ระดับมาก 5. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2557 สูงกว่า ปีการศึกษา 2556 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 6. ผลสำเร็จต่อการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คำสำคัญ : การบริหารงานบุคคลบนฐานเศรษฐกิจพอเพียง, สมรรถนะการเรียนการสอน

      Abstracts. The results have to the objectives of; 1) problems state of the Personal Management, 2) development of Personal Management Process based on Sufficiency Economy, 3)proper management of enough development, 4) competency development activities and the teaching of teachers, 5) achievement test scores in the O - NET students, 6) the successful development. The method were to mixed and participatory action research with the key information sampling, 364 persons to data by the questionnaires, filed study and testing due to data analysis on descriptive statistics, percentage, mean average, standard deviation, t- test, relation (r) Fielding to shows: 1. Problems state of the personal management at a high levels. 2. Personal Management Process based on Sufficiency Economy have 10 aspects. 3. Proper management of enough development at a most levels. 4. Teachers have to performance in the latter activity is higher than before in difference was statistically significant .05, and instructional quality at a high levels. 5. Student achievement in the year 2014 higher than the average O-NET year 2013 varied significantly statistical .05. 6. Successful development at a high levels, relative success of the development. is a positive relationship in the same direction at a statistically significant . 05. Key Words: Personal Management Process based on Sufficiency Economy, Instructional Competency.

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
เบญจลักษณ์ ไกรศรีวรรธนะ
โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง