ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 403 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 21 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง

      Academic Administration Development of “leadership Empower” for Competency Reinforcing on Manage Learning to Sustainability

      ประกาศ ไชยนาม

      การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง Academic Administration Development of “leadership Empower” for Competency Reinforcing on Manage Learning to Sustainability ประกาศ ไชยนาม บทคัดย่อ การพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจภาวะผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของการบริหารงานวิชาการ 2) เพื่อพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง 3) เพื่อศึกษาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการพัฒนาพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม กับกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 204 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถามและแบบประเมิน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า t- test โดยใช้คอมพิวเตอร์ วิเคราะห์ประเด็นเชิงเนื้อหาข้อค้นพบ ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาของการบริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก 2. การบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง มี 7 ด้าน ได้แก่ การบริหารเชิงรุก การสนับสนุน การให้โอกาสปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจ การมีภาวะผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการสร้างขวัญและแรงจูงใจและมีความเหมาะสมโดยภาพรวมอยู่ใน ระดับมากที่สุด 3. ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน อยู่ในระดับมากที่สุดและนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2558 สูงกว่า ปีการศึกษา 2557 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ความพึงพอใจในการพัฒนาพัฒนาการบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจผู้นำ”เพื่อสร้างเสริมการจัดการเรียนรู้อย่างเข้มแข็ง อยู่ในระดับมาก คำสำคัญ : การบริหารงานวิชาการแบบ“พลังอำนาจผู้นำ” ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ Abstracts The academic administration development of “leadership empower” for competency reinforcing on manage learning to sustainability have to objectives of; 1) problem state of an academic administration, 2) academic administration development of “leadership empower” for competency reinforcing on manage learning to sustainability, 3) manage learning competency of teachers and comparison on achievement of students, 4) the contentment in academic administration development of “leadership empower” for competency reinforcing on manage learning to sustainability. That mixed and participatory action research with the keys information per 204 persons. The data by the interview, questionnaire, evaluation. The data analysis on descriptive statistics, mean average, standard deviation, t-test. The fielding to shows: 1. The problem state of an academic administration at a high levels. 2. The academic administration development of “leadership empower” for competency reinforcing on manage learning to sustainability at 7 aspects as; administration invades, supporting, work action chance, participatory and making a decision, leadership, teams spirit, cherished possession and morals. And suitability at a most levels. 3. The manage learning competency of teachers have to most levels, and the students have to achievement in 2015 more than 2014 was to different with statistical significance at .01. 4. The contentment in academic administration development of “leadership empower” for competency reinforcing on manage learning to sustainability at a high levels. Key Words: Academic Administration Development of “Leadership Empower”, Manage Learning Competency

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นายประกาศ ไชยนาม
โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง