ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 388 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 26 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 20 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน

      กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE” เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน Academic Administration database Integrated Participatory "2AUIDE" to Instructional Development to Learners Sustainable. สามารถ รุ่งเรือง บทคัดย่อ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ 2) เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE”3) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 4) เพื่อศึกษาผลสำเร็จต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน ใช้วิธีดำเนินการแบบผสมผสาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม กับกลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย ได้แก่ รองผู้อำนวยการ ครูผู้สอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 278 คน โดยใช้แบบสอบถาม/ประเมินและแบบศึกษา ในการเก็บข้อมูลสู่การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t- test ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหากระบวนการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 2. กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE”ได้แก่ การร่วมรู้และร่วมทราบ การร่วมคิดและร่วมพัฒนา การร่วมปฏิบัติและร่วมประเมินผล และความเหมาะสมของกระบวนการพัฒนาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 3. การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในปีการศึกษา 2558 สูงกว่า ปีการศึกษา 2557 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 4. ผลสำเร็จต่อกระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE”เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่ผู้เรียนอย่างยั่งยืน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก คำสำคัญ : กระบวนการบริหารงานวิชาการฐานบูรณาการแบบมีส่วนร่วม “2AUIDE”, การจัดการเรียนการสอน Abstracts. The results have to objectives of; 1) problems state of academic administration, 2) development of academic administration database integrated participatory "2AUIDE", 3) developing instructional of teachers and students achievement, 4) successful of academic administration database integrated participatory "2AUIDE" to instructional development to learners sustainable. The method were to mixed and participatory action learning with the key information sampling, 278 persons to data by the questionnaires, filed study due to data analysis on descriptive statistics, percentage, mean average, standard deviation, t- test. The results that follows: 1. The problems state of academic administration at a most levels. 2. The academic administration database integrated participatory "2AUIDE" were to as; appreciation and understanding, influence and development, action and evaluation. And the proper of academic administration development at a high levels. 3. The developing instructional of teachers at a most levels. And students achievement in the year 2015 higher than in year 2014 significantly statistical .01. 4. The successful of academic administration database integrated participatory "2AUIDE" to instructional development to learners sustainable at a high levels. Key Words: Academic Administration database Integrated Participatory "2AUIDE", Instructional.

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
สามารถ รุ่งเรือง
โรงเรียนกุยบุรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง