ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 387 วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 21 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล

      การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ การเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล The Development of Participation Technical Administrational for Instructional Competency Push to Effectiveness. สุนทรีย์ แสงหงษ์ บทคัดย่อ การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการ 2) เพื่อศึกษาการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 3) เพื่อศึกษาความเหมาะสมกระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม 4) เพื่อศึกษาสมรรถนะการเรียนการสอนของครูและนักเรียน 5) เพื่อศึกษาความพึงพอใจการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิผล 6) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน เป็นการวิจัยแบบผสมผสานและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 95 คน การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและประเมิน แบบศึกษา สู่การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า t-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพปัญหาการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 2. การพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม มี 6 ฐานสำคัญ 3. ความเหมาะสมการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 4. สมรรถนะการเรียนการสอนของครูและนักเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 5. ความพึงพอใจการพัฒนากระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความสัมพันธ์เชิงบวกเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปี 2557 สูงกว่าปี 2556 แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คำสำคัญ : กระบวนการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วม, สมรรถนะการเรียนการสอน Abstracts. The results have to objectives of; 1) Problem state of technical administrational, 2)development of technical administrational process on participation, 3)level of development of technical administrational process on participation, 4) instructional competency of teachers and students, 5)knowledge question for development of technical administrational process on participation, 6) Achievement of students. That were to mixed and participatory action learning with the key information per 95 persons to data by questionnaire, evaluation to analysis on descriptive statistics, mean average, standard deviation, t – test, relation (r). Fielding to shows: 1.Problem state of technical administrational at a most levels. 2.Development of technical administrational process on participation have 6 important base. 3.Level of development of technical administrational process on participation at a most levels. 4.Instructional competency of teachers and students at a most levels. 5.Contentment in development of technical administrational process on participation at a most levels. And have to relation on statistical significance at .01. 6.Students have to the Achievement in 2014 more than in 2013 was to different with statistical significance at .01. Key Words: Technical Administrational Process on Participation, Instructional Competency.

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
สุนทรีย์ แสงหงษ์
โรงเรียนบ้านพัฒนาสามัคคี สำนักงานเขตพื้น

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง