ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 384 วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 162 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 19 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้(5E) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่างๆ รายวิชาฟิสิกส์ (ว๓๐๒๐๑) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

      ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่องการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆวิชาฟิสิกส์ (ว30201) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน : นางสาวฐิติพร แม่งมา ปีที่รายงาน : พ.ศ. 2559

      บทคัดย่อ การพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ วิชาฟิสิกส์ (ว30201) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง เคลื่อนที่แบบต่าง ๆ วิชาฟิสิกส์ (ว30201) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังมะด่านพิทยาคม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งการดำเนินการแบ่งเป็นขั้นตอนที่ 1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ ระหว่างก่อนเรียนและ หลังเรียน และขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

      1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ วิชาฟิสิกส์ (ว30201) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 76.82/77.09 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน 11.84 คิดเป็นร้อยละ 39.46 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน 23.13 คิดเป็นร้อยละ 77.10 ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 37.64 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ สืบเสาะหาความรู้ (5E) เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ วิชาฟิสิกส์ (ว30201) กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.53

       คลิกดาวน์โหลดดูเอกสารประกอบ.....

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ฐิติพร แม่งมา
วังมะด่านพิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)
ถนนเลิี่ยงเมืองพิษณุโลก-สุโขทัย ต.ท่าทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
โทร.055-267235 โทรสาร.055-267234 e-Mail : sec39pl@hotmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง