[ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

พลตำรวจโท วสันต์ วัสสานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ครูและบุคลากรที่......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนดอนทองวิทยา

วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 นางอุไร ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนทองวิทยา ขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม

28 มีนาคม 2560 นายยงค์ยุทธ รุ่งแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำรินพิทยาคมพร้อมคณะครูทุกคนร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 ณ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธนพร ชูช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.6,เด็กหญิงพัชรวลัย กัดผุ นักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2/2560 โดยมี ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 25 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เดินทางเข้าศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ณ โครงการ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เดินทางเข้าศึกษาดูงานการดำเนินกิจกรรมห้องสมุดมีช......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 24 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ เข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์

วันที่ 22-23 มีนาคม 2560 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่่ 27 มีนาคม 2560 ฝ่ายบริหารงานวิชาการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ดำเนินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 1,ชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ 4 ประจำปีการศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอาราดา คหัฏฐาและเด็กหญิงศศิธร ระเวกโฉม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3.7 โรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนดงประคำพิทยาคม

วันที่ 27 มีนาคม 2560 คณะทำงานการประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ ได้มาเยี่ยมชม เสนอแนะการดำเนินการด้านโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบของโรงเรียนดงประค......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม

โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคมเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นวันแรก รับจนถึงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2560 ไ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

วันที่่ 25 มีนาคม 2560 ดร.พยัพ อนันนิล ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มอบโล่เ......
อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

คณะกรรมการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2560 ......
อ่านข่าวต่อ....