จำนวนผู้ใช้งาน 30 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 6383973 ครั้ง

แสดงรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 2138 รายการ [ คลิกเพื่อส่งข้อมูล ] [ คลิกเพื่อค้นหาข้อมูล ]
ครั้งที่โหลดเรื่อง [คลิกเพื่อดาวน์โหลด]วันที่โดย
123 ครั้งร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
107 ครั้งประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่อ4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
112 ครั้งประกาศโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียนห้องปฏิบัติ4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
121 ครั้งประกาศ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร/สิ่งก่อสร้าง4 มีนาคม 2556ป่าแดดวิทยาคม
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่ง ครูธุรการ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม1 มีนาคม 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระ28 กุมภาพันธ์ 2556แม่สรวยวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงเรียนในฝันสู่มาตรฐานสากล28 กุมภาพันธ์ 2556แม่สรวยวิทยาคม
94 ครั้งประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) พร้อมระบบ และโทรทัศน์สี28 กุมภาพันธ์ 2556แม่สรวยวิทยาคม
70 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๕27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
77 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๔27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
106 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๓27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
102 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๒27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
114 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (ผอ.สังคม โทปุรินทร์ และ ทีมงาม)-๐๑27 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)ปัญหาพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
58 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)การบริหารพัสดุแบบมืออาชีพ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
110 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา) ถามตอบ ปัญหางานพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
63 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)-ความสำเร็จของงานบริหารพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
111 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)-ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
80 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)-ระเบียบพัสดุ26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์บรรยายของ นายอดุลย์ นันท์บัญชา ผอ.มจว.26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งไฟล์บรรยายของ ดร.ศิริวรรณ อาจศรี (การยกระดับคุณภาพในมิติโรงเรียนมาตรฐานสากล)26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
89 ครั้งไฟล์บรรยายของ รองเลขา กพฐ. (นายอนันต์ ระงับทุกข์ )-๐๒26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
118 ครั้งไฟล์บรรยายของ รองเลขา กพฐ. (นายอนันต์ ระงับทุกข์ )-๐๑26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
70 ครั้งไฟล์บรรยายประกอบการพัฒนาผู้บริหาร ฯ (งานอำนวยการสถานศึกษา)26 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
96 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอนรายวิชาภาษาไทย 26 กุมภาพันธ์ 2556โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม
98 ครั้งรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ O-NET วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6 ที่ได้รับผลกระทบจากข้อสอบของ สทศ22 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งเผยแพร่ร่างแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯปี5622 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งสทศ. ประกาศการแก้ไขปัญหาการทดสอบ O-NET ชั้น ม.6 วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดวิชา 20022 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
124 ครั้งประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์21 กุมภาพันธ์ 2556ปล้องวิทยาคม
122 ครั้งประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกพนักงานราชการ ครูผู้สอน วิชาคณิตศาสตร์21 กุมภาพันธ์ 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการคืนครูให้นักเรียน(ครูธุรการ)20 กุมภาพันธ์ 2556ยางฮอมวิทยาคม
127 ครั้งประกาศการสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา20 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนโยบายและแผน
124 ครั้งประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียน จำนวน 5 ห้อง20 กุมภาพันธ์ 2556พญาลอวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เอื้อต่อการเรียนรู้20 กุมภาพันธ์ 2556พญาลอวิทยาคม
127 ครั้งประกาน การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา19 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนโยบายและแผน
127 ครั้งประกาศรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ19 กุมภาพันธ์ 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์18 กุมภาพันธ์ 2556พะเยาประสาธน์วิทย์
127 ครั้งประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (ตำแหน่งครูผู้สอน)17 กุมภาพันธ์ 2556โรงเรียนวาวีวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดาราศาสตร์และครุภัณฑ์ดนตรี14 กุมภาพันธ์ 2556ยางฮอมวิทยาคม
98 ครั้งสทศ.จัดสอบ O-NET ม.3 และ ม.6 รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย14 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
122 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน ( ภาษาไทย ) จำนวน ๑ อัตรา (แก้ไข)13 กุมภาพันธ์ 2556เวียงแก่นวิทยาคม
127 ครั้งรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ คอมฯ,อุตฯศิลป์,ดนตรี,นาฏศิลป์12 กุมภาพันธ์ 2556วาวีวิทยาคม
127 ครั้งประกาศสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ11 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศรับสมัครพนักงานราชการวิชาเอกคณิตศาตร์11 กุมภาพันธ์ 2556ปล้องวิทยาคม
127 ครั้งรูปแบบและโครงสร้างข้อสอบ กระดาษคำตอบที่ใช้ในการประเมิน LAS ปีการศึกษา 2555 ม.211 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
127 ครั้งการขอใชช้บัญชีสอบแข่งขันบรรจุครูผู้ช่วยจาก สพม.๓๖ ไปบรรจุ ส่วนราชการอื่น11 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มบริหารงานบุคคล
127 ครั้งประกาศผลการสอบคัดเลือกโควตาร.ร.เตรียมอุดมศึกษา ปีการศึกษา 255611 กุมภาพันธ์ 2556ศกม.35
127 ครั้งทุนปวส.7 กุมภาพันธ์ 2556กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
127 ครั้งประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป6 กุมภาพันธ์ 2556เชียงคำวิทยาคม
127 ครั้งประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว6 กุมภาพันธ์ 2556เชียงคำวิทยาคม

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36
เลขที่ 1115/23 ถนนไกรสรสิทธิ์ รอบเวียง เมือง เชียงราย
โทร 0 - 5360 - 1451 secondary36@obec.go.th
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง :E-mail
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต36