คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
177409  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ณัชรินทร์ ริจนา
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษ.....
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน จากการใช้แบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะหลักการใช้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดแล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :มรกต ทากัน
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ .....
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ง31241 คอมพิวเตอร์ 1 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง การสร้างภาพกราฟิกด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ บทเรียนบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เรื่อง ก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :จรรยา ชินฝั่น
เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปี.....
ผู้รายงาน นางณัฐชยา มูลขุนทศ ปีการศึกษา 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :จรรยา ชินฝั่น
เรื่อง : รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนเรื่อง สร้างสรรค์งานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปี.....
ผู้รายงาน นางณัฐชยา มูลขุนทศ ปีการศึกษา 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :กฤษณะ กันแก้ว
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วัฒนธรรมน่ารู้ คู่ชาติไทย กลุ่มสาระ การ.....
ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด วัฒนธรรมน่ารู้ คู่ชาติไทย กลุ่มสาระ การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ประวัติศาสตร์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน :บ้านสันทราย (ราษฎร์สามัคคี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ผู้รายงาน :นายกฤษณะ กันแก้ว ปีที่ศึกษา : 2558 บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้ ชุด วัฒนธรรมน่ารู้ คู่ชาติไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธร......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ชินวิทย์ จันทร์เพ็ญ
เรื่อง : รายผลงานการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง ชนิดของคำ วิชาภาษาไทย ท๒๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปี.....
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพของ ชุดกิจกรรม เรื่อง ชนิดของคำ รายวิชาภาษาไทย ท๒๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ๘๐/๘๐ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง ชนิดของคำ รายวิชาภาษาไทย ท๒๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง ชนิดของคำ รายวิชาภาษาไทย ท๒๑๑๐๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีน่าน สำนักงานเขตพื้นที......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายธนวัฒน์ เดชปักษ์
เรื่อง : รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รู้เฟื่องเรื่องหอมแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้ก.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน ชุด รู้เฟื่องเรื่องหอมแดงกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร)ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด รู้เฟื่องเรื่องหอมแดง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :เบญจวรรณ วีรสกุล
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม 5 (การใช้โปรแกรมสร้างเว็บ.....
ผู้วิจัย นางสาวเบญจวรรณ วีรสกุล ปีที่ทำวิจัย 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม
เรื่อง : การศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึก.....
ชื่อเรื่อง การศึกษามโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธี Predict-observe- explain (POE) ผู้วิจัย นางสาวดวงกมล บำรุงบ้านทุ่ม ตำแหน่ง ครูชำนาญการ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ปีที่วิจัย 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :สุพัตรา เนตรนพรัตน์
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนร.....
บทคัดย่อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :อัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์
เรื่อง : รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระ.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :จักร์ เต็มรัก
เรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วน และ.....
ในการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนกับหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ และนักเรียนที่เรียนโดยใช้ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดร้อยละ 70 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :พิณรัตน์ นเรวรรณ์
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรีย.....
บทคัดย่อ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ลัดดาวัลย์ โรงแสง
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์งานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้.....
ชื่อผลงาน รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์งานศิลป์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ชื่อผู้วิจัย ลัดดาวัลย์ โรงแสง หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ รายงานผลการพัฒนาชุดการสอน เรื่อง ทัศนธาตุสร้างสรรค์งานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อ สร้างและหาประสิทธิภาพของ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :ครูวิยะดา ทิมชล
เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุด My Self กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุด My Self กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 14 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย และเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ ชุด My ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....พฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : เผยแพร่โดย :สุพัตรา ดวงแก้วกลาง
เรื่อง : รายงานการพัฒนาการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบ ฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภ.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาการอ่านการเขียนสะกดคำมาตราตัวสะกดโดยใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา นางสุพัตรา ดวงแก้วกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำที่มาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านน้ำย้อย ตามเกณฑ์ 80/80เพื่อเปรียบเทียบผลสั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวจินดา ทรัพย์เมฆ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวจินดา ทรัพย์เมฆ ปีการศึกษา : 2558 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการเล่นร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือ การปฏิบัติตามข้อตกลง และการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ระหว่างการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายฮาซัน ดราโอะ
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัด การเรียนรู้แบบสืบเส.....
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัด การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผู้รายงาน นายฮาซัน ดราโอะ ปีการศึกษา 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายพลกฤต หัสสะโร
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นปร.....
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้เสนอผลงาน นายพลกฤต หัสสะโร ปีที่เสนอผลงาน 2558 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การสร้างเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft Word 2010 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 : เผยแพร่โดย :นายพรเทพ ศรีจักร์
เรื่อง : รายงานการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอน.....
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย ผู้ศึกษา นายพรเทพ ศรีจักร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเวียงชัย ปีการศึกษา 2558......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/103 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง