คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ คลิกที่นี่สมัครสมาชิกใหม่สมัครสมาชิกใหม่ =>คู่มือการใช้โปรแกรมที่นี่..
=>>ดูผลงานวิชาการระบบเดิมที่นี่.. ค้นหาผลงานคลิกที่นี่....
จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้เข้าชม
176405  ครั้ง

คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ประทีป ชัยเพชร
เรื่อง : การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปผ่านอินเทอร์เน็ตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปผ่านอินเทอร์เน็ตร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พลเมืองดีกับวิถีการดำเนินชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นายประทีป ชัยเพชร กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระ หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม หน่วยงาน โรงเรียนวัดธรรมาราม ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปีการศึกษา 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :โสภา อุปละ
เรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำห.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม ชื่อผู้ศึกษา : นางโสภา อุปละ ปีการศึกษา : 2558 การดำเนินการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ผู้ดูแลระบบ
เรื่อง : เผยแพร่โดย : อภิวัฒน์ อะภิวงษา.....
การพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดขั้นสูงของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รายวิชา ส31102 ประวัติศาสตร์1 เรื่องช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยใช้ชุดกิจกรรมที่เน้นการคิดซับซ้อน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :นางสาวจุฬารัตน์ ธัมโร
เรื่อง : การสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดความยาว แบบปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาผลสัมฤ.....
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาว แบบปฏิบัติการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องการวัดความยาว แบบปฏิบัติการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดกิจกรรมคณิตศาสตร์ เรื่องก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
เรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระ.....
ชื่อวิจัย การพัฒนาแบบฝึกกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา ผู้วิจัย นางสลิล สุขแสน ปีการศึกษา 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :วิลาสินี ยางธิสาร
เรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ที่เน.....
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากผ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้ศึกษา วิลาสินี ยางธิสาร ปีการศึกษา 2559 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ประกอบการเรียนแบบกลุ่มร่วมมือกันเรียนรู้ที่เน้นทักษะปฏิบัติ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้จากผ้า กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :วิลาสินี ยางธิสาร
เรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะปฏิบัติ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากฟักข้าว รายวิชาการงานอาชีพและ เทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัย นางวิลาสินี ยางธิสาร ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพรูปแบบการเรียน การสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะปฏิบัติ เรื่อง การแปรรูปอาหารจากฟักข้าว รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :มณีกานต์ วิชุมา
เรื่อง : การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั.....
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลการเรียนรู้ เรื่อง กรณฑ์ที่สอง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STAD ผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวมณีกานต์ วิชุมา โรงเรียน บ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) ตำบลตรึม อำเภอศีขรภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีที่พิมพ์ 2558 บทคัดย่อ การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีความมุ่งหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องกรณฑ์ที่สอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ศิริวรรณ อรุณปรีย์
เรื่อง : รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านสันโค.....
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนา การบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 2,772 คน โดยมีวิธีการดำเนินการศึกษา 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการดำเนินงานตามแผน ขั้นการตรวจสอบผลการดำเนินงาน และขั้นการนำผลการดำเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล
เรื่อง : ผลงานทางวิชาการ.....
ชื่อวิจัย รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ รายงานการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ Microsoft PowerPoint 2013 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอ Mi......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ชุติเดช เร่งเร็ว
เรื่อง : รายงานการศึกษา การใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศ.....
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียนบ้านห้วยแม่เลี่ยม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :กัลยา คำไชยยะ
เรื่อง : รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศกับโลกของเรา กลุ่มสาระ การเรียน.....
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศกับโลกของเรา กลุ่มสาระ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้รายงาน นางกัลยา คำชัยยะ ปีที่ศึกษา 2558 บทคัดย่อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศกับโลกของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศกับโลกของเรา ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนโดยใช้ชุดก......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :พรสวรรค์ ปัญญาแหลม
เรื่อง : การใช้แบบฝึกทักษะการฟังภาษาอังกฤษ เรื่อง Festivals around the worlds สำหรับนักเร.....
ชื่อผู้วิจัย : นางพรสวรรค์ ปัญญาแหลม ปีการศึกษาที่วิจัย : 2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :ษิรากร ซีโฮ่
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่ว.....
เรื่องที่ศึกษา รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ฟิสิกส์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เสียง ผู้รายงาน นางษิรากร ซีโฮ่ ปีที่ศึกษา พ.ศ.2559......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :อรชร โคตพันธ์
เรื่อง : การพัฒนาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้กล่องไม้พอเพียง วิชาเสริมทักษะคณ.....
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้กล่องไม้พอเพียง วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย นางอรชร โคตพันธ์ โรงเรียน ไพรบึงวิทยาคม อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ปีที่วิจัย ปีการศึกษา 2558 - 2559 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง โดยใช้กล่องไม้พอเพียง วิชาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพื่อพัฒนาการแยกตัวประกอบขอ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....อาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :วิมล กันอินทร์
เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมั.....
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ชื่อผู้ศึกษา วิมล กันอินทร์ ปีการศึกษา 2558 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทศนิยม และเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :สกุลรัตน์ โรจนรัตน์
เรื่อง : ผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน ชั้นประ.....
ผู้ศึกษา : นางสกุลรัตน์ โรจนรัตน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา : 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :นางพัชรี แก้วปราณี
เรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกร.....
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยที่ได้รับ การจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยวัสดุที่หลากหลาย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางพัชรี แก้วปราณี ปีการศึกษา : 2556 การศึกษาครั้งนี้ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยระหว่างการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาด้วยวัสดุที่หลากหลายของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ เพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัยก่อนและหลังการจัดกิจกรรม เกมการศึ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :อรอุมา เปาลิวัฒน์
เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ครบรสคาวหวานอาหารสมุนไพร .....
ชื่อรายงาน รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ครบรสคาวหวานอาหารสมุนไพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้รายงาน นางกานต์สิรี ชูทอง ปีการศึกษา 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 : เผยแพร่โดย :นวพร
เรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำที่มีสระเด.....
ชื่อวิจัย การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน สะกดคำที่มีสระเดี่ยวเสียงยาว กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) ผู้วิจัย นวพรรณ ศิริรัตน์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดพุทธภูมิ) เทศบาลนครยะลา ปีการศึกษา 2559......
อ่านต่อ....

กำลังอยู่หน้าที่ 1/100 แสดงจำนวน 20 รายการ/หน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com
[[เข้าสู่ระบบ]]

©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง