ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2015 อาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 16 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 8 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น

      บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรม การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวจินดา ทรัพย์เมฆ ปีการศึกษา : 2558 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการเล่นร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือ การปฏิบัติตามข้อตกลง และการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ระหว่างการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย และเพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยด้านการเล่นร่วมกับผู้อื่น การช่วยเหลือ การปฏิบัติตามข้อตกลง และการเป็นผู้นำ ผู้ตาม และในภาพรวมก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย คู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย แผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยเพื่อพัฒนาพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย และแบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ดำเนินการศึกษา คือ ทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคม ก่อนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่สร้างขึ้น ดำเนินการจัดกิจกรรมตามคู่มือการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย จนครบ 10 สัปดาห์ บันทึกผลการสังเกตพฤติกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน ของเด็กไทย จำนวน 30 แผน จึงทำการสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย หลังการจัดกิจกรรมโดยใช้แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชุดเดิมกับที่ใช้ครั้งแรก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าเฉลี่ย ( µ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) สามารถสรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้ 1. พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย ระหว่างการจัดกิจกรรม ทั้ง 4 ด้าน แต่ละช่วงสัปดาห์มีผลการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นทุกสัปดาห์ด้านการเล่นร่วมกับผู้อื่น จากการประเมินสัปดาห์ที่ 1-10 มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกสัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.28 ด้านการช่วยเหลือ จากการประเมินสัปดาห์ที่ 1-10 มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกสัปดาห์ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.26 ด้านการปฏิบัติตามข้อตกลงจากการประเมินสัปดาห์ที่ 1-10 มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกสัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.33 และด้านการเป็นผู้นำผู้ตาม จากการประเมินสัปดาห์ที่ 1-10 มีผลการพัฒนาที่ดีขึ้นทุกสัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.20 และในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน มีผลการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.27 2. พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัยหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทย มีผลการพัฒนาที่สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม และในภาพรวมทั้ง 4 ด้าน ก่อนการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 1.50 คิดเป็นร้อยละ 49.92 หลังการจัดกิจกรรมมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.94 คิดเป็นร้อยละ 98.08 และคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ยรวม 1.45 คิดเป็นร้อยละ 48.17

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นางสาวจินดา ทรัพย์เมฆ
โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง