ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2021 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 5 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 18 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

      บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีผลต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเชียงของวิทยาคม ปีการศึกษา 2559 จำนวน 41 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1) บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินความผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสำหรับทดสอบสมมติฐาน การเปรียบเทียบความแตกต่างผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน ใช้ t – test Dependent และใช้เวลาในการศึกษา 14 ชั่วโมง ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพเท่ากับ 96.27/96.93 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนแตกต่างกับ หลังเรียน โดยคะแนนจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ มากที่สุด (x ̅ = 4.26) เมื่อพิจารณาเรียงลำดับเป็นรายข้อตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ ได้ดังนี้ เนื้อหานำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ (x ̅ = 4.48) เนื้อหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย (x ̅ = 4.46) นักเรียนได้รับความรู้จากเรื่องที่เรียน (x ̅ = 4.43) ตามลำดับ

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
อัษฎากรณ์ เพ็ชรสุวรรณ์
เชียงของวิทยาคม

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง