ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2014 วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 6 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 3 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัด การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

      ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัด การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผู้รายงาน นายฮาซัน ดราโอะ ปีการศึกษา 2558

      บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัดการเรียนรู้ แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ) อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 34 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับสลากใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) เรื่อง การระบายสีน้ำ จำนวน 8 แผน 11 ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบด้วย เล่มที่ 1 เรื่อง ความเป็นมาของสีน้ำ เล่มที่ 2 เรื่อง อุปกรณ์สีน้ำ และ เล่มที่ 3 เรื่อง เทคนิคการระบายสีน้ำ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนประจำชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำเป็นแบบทดสอบที่ใช้เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม ทั้ง 3 ชุดกิจกรรม เป็นแบบทดสอบปรนัย ชุดกิจกรรมละ 10 ข้อ 4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อประเมินความรู้ของนักเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ จำนวน 30 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) จำนวน 12 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า t-test

      ผลการศึกษาพบว่า 1. ชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.31/86.18 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปี ที่ 3 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 18.32 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.22 และ มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 25.85 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 2.09 ค่าสถิติ t เท่ากับ 12.14 พบว่า ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อชุดกิจกรรม ชุดกิจกรรม เรื่อง การระบายสีน้ำ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 5 (E) พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X ̅= 4.69, S.D. = 0.66)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นายฮาซัน ดราโอะ
โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านปากน้ำ (พิธานอุทิศ)

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง