ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2019 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 18 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

      บทคัดย่อ

      การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและเจตคติสำหรับนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 28 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบวัดเจตคติที่มีต่อการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ได้นำมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) และค่า t – test ผลการศึกษาพบว่า 1. ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว 1.1 การประเมินคุณภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ในภาพรวมคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ( = 4.28 S.D.= 0.54) ข้อที่มีความเหมาะสมมาก คือ แบบฝึกเสริมทักษะมีความยากง่ายเหมาะสมกับระดับชั้นเรียนและแบบฝึกทักษะมีการวัดผลประเมินผลสอดคล้องกับตามสภาพจริง มีค่าเฉลี่ย ( = 5.00 S.D.= 0.00) 1.2 ประสิทธิภาพการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในภาพรวมเล่มที่ 1 - 8 พบว่า มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ร้อยละ 80/80 คือ 85.43/92.30 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ก่อนเรียนและหลังเรียนจากแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียนจากการจัดการเรียนรู้ทุกแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน แบบทดสอบแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว จำนวน 40 ข้อ มีค่าเฉลี่ย ก่อนเรียน 18.76 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน 35.53 และค่า t – test เท่ากับ 7.38** แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 3. เจตคติของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ในภาพรวมเจตคติสำหรับนักเรียนอยู่ในระดับมาก ( = 4.47 S.D. = 0.59) ข้อที่มีเจตคติอยู่ในระดับมาก คือ นักเรียนมีความอดทน ไม่ย่อท้อในการทำงานเมื่อมีอุปสรรคหรือล้มเหลว ( = 4.73,S.D. = 0.45)

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
พิณรัตน์ นเรวรรณ์
เทศบาล 2 หนองบัว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง