ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2005 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 7 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 12 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้าง ภูมิคุ้มกันสารเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

      บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าเหมือด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 53 คน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม (Sampling Unit) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 14 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้ชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 16 แผน แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ที่มีต่อชุดการสอน หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกัน สารเสพติด ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 จำนวน 1 ชุด ผลการศึกษาพบว่า 1. ประสิทธิภาพชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการเท่ากับ 85.29 ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์เท่ากับ 84.58 E1/E2 เท่ากับ 85.29/84.58 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของนักเรียนจากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
คนองเมฆ สุทธศิลป์
บ้านป่าเหมือด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง