ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2012 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 9 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 20 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย

      ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย ผู้ศึกษา นายพรเทพ ศรีจักร์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลเวียงชัย ปีการศึกษา 2558

      บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย มีวัตถุประสงค์ของการการศึกษาคือ (1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการด้านความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย (2) เพื่อประเมินความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย (3) เพื่อประเมินความเหมาะสมของกระบวนการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล เวียงชัย (4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย สำหรับระเบียบและวิธีการศึกษาได้ใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและทำการรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย ครั้งนี้ เป็น ครูผู้สอน 3 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน ผู้นำชุมชนจำนวน 8 คน นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3 จำนวน 30 คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 จำนวน 30 คน ใช้ทุกคนเป็นหน่วยการศึกษารวมทั้งหมด 80 คน

      จาการประเมินโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนในด้านบริบทของโครงการ ด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ ด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการด้านผลผลิตของโครงการ โดยใช้การประเมินแบบ CIPP Model เป็นกรอบการประเมิน สรุปผลดังนี้ 1. ด้านบริบท พบว่าครูผู้สอนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน มีความคิดเห็นว่า วัตถุประสงค์ของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย สอดคล้องกับ แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง(2552-2559) นโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และแผนพัฒนาการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกรายการ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชนมีความพึงพอใจต่อบริบทความสอดคล้องวัตถุประสงค์ทุกระดับของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก

      2. ด้านปัจจัยนำเข้า เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานผู้นำชุมชน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของปัจจัยนำเข้าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยว่ามีความพร้อมและมีความสามารถในการดำเนินโครงการของผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบโครงการบุคลากรและแหล่งเรียนรู้มีความเหมาะสม มีคู่มือดำเนินโครงการวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอีกทั้งมีการกำหนดระยะเวลาอย่างเหมาะสม งบประมาณมีความเพียงพอและพอเพียงอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ ปัจจัยนำเข้าโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก 3. ด้านกระบวนการ เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความพร้อมความเหมาะสมของกระบวนการของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยว่า มีความพร้อมและความเหมาะสมมาก เกี่ยวกับการสำรวจ วางแผนดำเนินโครงการสู่การปฏิบัติดำเนินโครงการตามแผนที่กำหนดไว้จัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ในโครงการมีการประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึงการดำเนินโครงการเป็นไปตามโครงการ ที่กำหนดมีการติดตามประสานงานการจัดกิจกรรมกับผู้เกี่ยวข้อง มีการกำกับ ติดตาม ควบคุม การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ มีการกำหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลา การประเมินอย่างเหมาะสมโดยใช้วิธีการอย่างหลากหลาย เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อกระบวนการของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก

      4. ด้านผลผลิต มีการประเมินความคิดเห็นและความพึงพอใจต่อผลผลิต โครงการของ ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน เกี่ยวกับความคิดเห็นความพึงพอใจผลผลิตของโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยว่ามีความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับผลผลิตอยู่ในระดับมาก ยกเว้นกิจกรรมดำเนินการ มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีนิสัยรู้จักสังเกตค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นผู้เรียนมีความสนุกสนาน มีการพัฒนากระบวนการผู้เรียนมุ่งเน้นเป็นศูนย์กลาง พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพสอดคล้องความแตกต่างระหว่างบุคคล มีการมุ่งเน้นนำไปประกอบอาชีพ มุ่งเน้นการเรียนจากสถานที่จริงและมีประสบการณ์ตรง กิจกรรมมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรักในท้องถิ่นให้นักเรียนกล้าแสดงออกแสดงความคิดเห็นในแต่ละกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและส่งเสริมความสามัคคีกับชุมชน เมื่อพิจารณาในภาพรวม พบว่า ครูผู้สอน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลผลิตโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้างของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัยโดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก คำสำคัญ : การประเมินโครงการ/ศึกษาแหล่งเรียนรู้ / หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
นายพรเทพ ศรีจักร์
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเวียงชัย

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง