ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2022 วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 11 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 21 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย

      บทคัดย่อ

      รายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน เป็นสำคัญ โดยใช้ทฤษฎี Learning how to learn จำนวน 6 บทเรียน ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80 / 80 รายงานผลการแสดงความก้าวหน้าทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ศึกษาคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปีการศึกษา 2558 จำนวน 40 คน ผลการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พบว่า 1 แผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 6 บทเรียน พบว่า ทุกบทเรียนมีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 2. ความก้าวหน้าทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน ของนักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ โดยศึกษาตามลำดับขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ผลการทำแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันทั้ง 6 บทเรียน โดยผลการทำแบบทดสอบหลังเรียนมีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าทางการเรียนที่สูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ดังนี้ บทที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 49.09 บทที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 49.39 บทที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 51.81 บทที่ 4 คิดเป็นร้อยละ 48.48 บทที่ 5 คิดเป็นร้อยละ 54.54 บทที่ 6 คิดเป็นร้อยละ 51.51 3. การพัฒนาคุณภาพของแบบทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียน พบว่า แบบทดสอบ ที่ใช้ในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีความสอดคล้องกับจุดประสงค์ทั้ง 6 บทเรียน ซึ่งดูได้จาก ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 1 และข้อสอบมีค่าความยากง่าย อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 ซึ่งแสดงว่าข้อสอบสามารถนำไปใช้ได้ และมีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.2-0.8 ซึ่งเป็นค่าที่สามารถจำแนกคนเก่ง-อ่อนได้ สามารถนำไปใช้ได้ทั้ง 6 บทเรียน

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
สุพัตรา เนตรนพรัตน์
เทศบาล 2 หนองบัว

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง