ระบบกำลังทำการเรียกข้อมูล โปรดรอสักครู่ .... 


ผลงานทางวิชาการการศึกษา เรื่องที่ 2003 อาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 10 ท่าน ผู้ชมขณะนี้ 9 ท่าน

คลิกอ่านผลงานอื่น ๆ


การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

      กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 28 คน เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กอบด้วย ชุดการสอน E=learning ชุดที่ 1 เรื่อง นานาพันธุ์พืช ชุดที่ 2 เรื่อง การคัดเลือกและขยายพันธุ์พืช ชุดที่ 3 เรื่อง ดินและปุ๋ย ชุดที่ 4 เรื่อง การปลูกและดูแลรักษาพันธุ์พืช และ ชุดที่ 5 เรื่อง การเก็บเกี่ยวพันธุ์พืช

      ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.13/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนก่อนเรียน 75.60 และมีผลการเรียนหลังเรียน85.00 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น

      

ผลงานโดย :
คลิดูภาพขนาดใหญ่
ทัศนีย์ อุบลศรี
เทศบาลวัดโกรกกราก

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
1115/23 ถ.ไกรสรสิทธิ์ ตำบลรอบเวียง จังหวัดเชียงราย
T.053601451 secondary36cripyo@gmail.com

[ คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ ]
©พัฒนาโปรแกรมโดย นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง