คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 : เผยแพร่โดย :นิตณพา แข่งขัน
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษาโลโก โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 : เผยแพร่โดย :อาภัตยา โต๊ะงาม
บทคัดย่อ การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างก่อนเรียนและหลัง เรียนด้วยชุดกิจกรรม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :พุทธพร สุมามาลย์
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้รายงาน พุทธพร สุมามาลย์ สังกัด โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) สำนักการศึกษา เทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปีการศึกษา 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : เผยแพร่โดย :อนุช แสงเจริญ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษโดยการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กลวิธีเดาความหมายคำศ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 : เผยแพร่โดย :ศิรากานต์ ไชยชนะ
การศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการศึกษาหาความรู้ โรงเรียนบ้านสันป่าสัก อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 4) เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2555 : เผยแพร่โดย :วีระพล บั้งเงิน
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและการหาประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ใส่ใจพัฒนาจับใจความ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ใส่ใจพัฒนาจับใจความและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประช......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2553 : เผยแพร่โดย :วีระชาติ นรรัตน์
การรายงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันและรายงานกระบวนการ พัฒนา และปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จันกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในรายงานโครงการครั้งนี้ ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 14 คน ครูจำนวน 44 คน นักเรียนจำนวน 246 คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม จำนวนทั้งสิ้น 304 คน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2554 : เผยแพร่โดย :ธนิดา กลิ่นอวล
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า เพื่อสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยหนังสือส่งเสริมการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียน เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ จากหนังสือส่งเสริมการอ่านท้องถิ่นของเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ขั้นตอนในการจัดทำหนังสือ คือ ศึกษาเกี่ยวกับหนังสือสำหรับเด็ก เขียนเนื้อหาตามตำนานและวิถีชีว......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 : เผยแพร่โดย :อัญชนา ศิริเอก
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเคมี (เพิ่มเติม) เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้ศึกษา อัญชนา ศิริเอก ปีการศึกษา 2557 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเคมี(เพิ่มเติม) เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเคมี(เพิ่มเติม) เรื่อง พันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2558 : เผยแพร่โดย :นางสาวอังศุมาลิน พฤษชัยนิมมิต
บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1)เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสีสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/802) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนที่ได้รับการสอนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่องสีสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง จำนวน 1ห้องเรียนใช้ประชากรทั้งหมด จำนวน 30......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 28 มกราคม 2558 : เผยแพร่โดย :นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล
ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Fantastic Festivalsสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย ไพเราะ ศรีมีชัย ประเภทผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่าน จับใจความภาษาอังกฤษ ชุด Fantastic Festivals สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 : เผยแพร่โดย :สงคราม วงศ์ใหญ่
บทเรียนสำเร็จรูป วันสำคัญทางพุทธศาสนา เรื่องวันวิสาขบูชา ผู้จัดทำได้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ใช้ เป็นสื่อการสอน เพื่อนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนไปตามศักยภาพของนักเรียน ทั้งนี้บทเรียนสำเร็จรูปจะสร้ างแรงจู งใจและช่ วยกระตุ้นให้ นักเรียนอยากเรียนรู้ เพราะนักเรียนจะได้ประเมินผลตนเองเป็นระยะทำให้รู้ความก้าวหน้าของการเรียนด้วยตนเองและเป็นไปตามความสามารถของแต่ละบุคคล อีกทั้งเป็นการฝึกความมีวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย์ แล......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นิตยา เสมเหลา
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิค TAI กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ผู้ศึกษา นางนิตยา เสมเหลา สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเล็บเงือก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีที่ศึกษา 2558 บทคัดย่อ การจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เป็นการจัดการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนที่มี ความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกัน เน้นการเรียนรู้แต่ละบุคคลมากกว่าการ ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 : เผยแพร่โดย :นางณัฐรี ตุ่นแก้ว
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้ทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน ปีการศึกษา 2555 ชื่อผู้รายงาน : นางณัฐรี ตุ่นแก้ว ปีการศึกษา : 2555 ที่อยู่ : โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 : เผยแพร่โดย :วีระยุทธ
แบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียน โดยใช้ผังกราฟิก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2556 : เผยแพร่โดย :ราณี สุตา
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กลุ่มกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ของสมาชิกยุวกาชาดระดับ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) ชื่อผู้ศึกษา : นางราณี สุตา สถานศึกษา : โรงเรียนบ้านดอกบัว (ราษฎร์บำรุง) ปีการศึกษา : 2556......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ปรีดาวรรณ แสงสอาด
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยชุดฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการใช้ชุดฝึกทักษะการเขียนสร้างสรรค์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จำนวน 6 ห้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 240 คน กลุ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 : เผยแพร่โดย :ปณิดา ตรีสุวรรณ
ชุดการเรียนรู้ เรื่อง อาณาจักรอยุธยา ชุดที่ 1 เรื่อง การสถาปนาอาณาจักรอยุธยา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที 2 นี้ จัดทำขึ้นจากการศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ได้ทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ฝึกการเรียนรู้ร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน และรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี โดยเน้นที่กระบวนการในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนและการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อน ๆ ในกลุ่ม และให้นักเรียนได้ฝึกทักษ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2556 : เผยแพร่โดย :พิศมาตร พรมมา
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุด โรคร้ายใกล้ตัว สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชุด โรคร้ายใกล้ตัว สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557 : เผยแพร่โดย :นางฉัตรลลิตา วุฒิมงคล
วัตถุประสงค์ของการวิจัยนี้ (1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1......
อ่านต่อ....