คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2556 : เผยแพร่โดย :ทรงรัตน์ ภารสถิตย์
แบบฝึกทักษะ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2557 : เผยแพร่โดย :จำเนียร บุญนิล
บทคัดย่อ การศึกษาเรื่อง : ผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด งานช่างพื้นฐานและอาชีพในฝัน รายวิชา ง21101 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ชื่อผู้ศึกษา : นางจำเนียร บุญนิล ปีที่ศึกษา : 2556 สถานศึกษา : โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 : เผยแพร่โดย :แคทลียา ใจมูล
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทศนิยมและเศษส่วน...ชวนคิดกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนห้วยส้านยาววิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ชื่อผู้ศึกษา : นางแคทลียา ใจมูล ปีการศึกษา : 2556 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ทศนิยมและเศษส่วน...ชวนคิด เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กลุ่มสาระ การเรี......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 : เผยแพร่โดย :ฉวีวรรณ จันภักดี
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Happy Days เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Happy Days และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนป่าตึงวิทยานุกูล ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาอังกฤษพื้นฐาน อ 22102......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ธนวัฒน์ เดชปักษ์
บทเรียนโปรแกรมกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งนำ้ร้อน ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ใช้เป็นสื่อประกอบการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื้อหาทั้งหมด 6 เรื่อง ประกอบด้วย 1.เรื่อง แผนที่และเข็มทิศ 2. เรื่อง เรียนรู้เกี่ยวกับนานาเงื่อนเชือก 3. เรื่อง การจัดการค่ายพักแรม 4. เรื่อง กิจกรรมในค่ายพักแรม 5. เรื่อง ลูกเสือไทยใส่ใจสุขภาพ 6. เรื่อง การปฐมพยาบาลเบื้องต้น......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2558 : เผยแพร่โดย :บุญมาก ทีฆา
ชื่อเรื่อง การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 5 เรื่อง ของไหล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย บุญมาก ทีฆา ปีการศึกษา 2556 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)หาประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น ประกอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ 5 เรื่อง ของไหล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์ 80/80 2)เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ 5 เรื่อง ของไหลก่อน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 : เผยแพร่โดย :ดร.อดุลย์เดช ฐานะ
การพัฒนาครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์ The Teachers Development for Encourage Instructional Learning of Analytical Thanking อดุลย์เดช ฐานะ Aduldath Tana......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 : เผยแพร่โดย :เพ็ญนภา อินทรประเสริฐ
เกมการศึกษาเป็นเกมที่มีกฏ กติกา และวิธีการเล่นที่เด็กสามารถเล่นคนเดียวหรือเป็นกลุ่มก็ได้ กิจกรรมเกมการศึกษา เป็นกิจกรรมที่มีกระบวนการในการเล่นตามชนิดของเกมประเภทต่างมีหลักเกณฑ์ง่ายๆช่วยให้เด็กเกิดความรู้และความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน เป็นการฝึกการสังเกต การเปรียบเทียบ รูปร่าง รูปทรง สี จำนวน ประเภท การหาความสัมพันธ์ การจัดหมวดหมู่ พื้นที่ ระยะ การเชื่อมโยงหาเหตุผล เพื่อช่วยในการขยายกรอบความคิด ไม่ยึดติดกับปัญหา หรือวีธีการแก้ปัญหาเดิมและคิดหาวิธีการ หรือแนวทางแก้ปัญหาแบบใหม่ๆ ให้เด็กได้รู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2559 : เผยแพร่โดย :นภัทร แช่มไล่
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความบทร้อยกรอง ชุดเรียงร้อยถ้อยคำสู่อารยธรรมจัมปาศรี วิชาภาษาไทยพื้นฐาน (ท 22102) ด้วยเทคนิค SQ4R สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์ ผู้วิจัย นางนภัทร แช่มไล่ ผู้เชี่ยวชาญ นางวิสา เวียงวิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา นายแก้วเพชร มะปะเข ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและการประเมินผล นางทองปอน แน่นชารี ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 : เผยแพร่โดย :ครรชิต มาลัย
บทคัดย่อ การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชุดพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจุดมุ่งหมายเพื่อ (1) เพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูป ชุดพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ชุดพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นมัธ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 : เผยแพร่โดย :นายพงศกร ยอดระบำ
ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน ชุด เรียนรู้สู่ประวัติศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (รายวิชาประวัติศาสตร์) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 ชื่อผู้ศึกษา : พงศกร ยอดระบำ ปีที่ศึกษา : 2557......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 : เผยแพร่โดย :สุริยัน จัตุธรรม
ชื่อเรื่อง รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนทักษะพื้นฐานงานศิลป์ โดยใช้กิจกรรมแบบปฏิบัติสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) โรงเรียนวัดโพธาราม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ผู้ศึกษาค้นคว้า นายสุริยัน จัตุธรรม ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนทักษะพื้นฐานงานศิลป์โดยใช้กิจกรรมแบบปฏิบัติสำหรับนั......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2558 : เผยแพร่โดย :นายธีระวัฒน์ สุทธินนท์
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบการสอนคิดสร้างสรรค์ เรื่องของเล่น และของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ชื่อผู้วิจัย นางกิติยา หวังสุข ปีที่ทำการวิจัย ปีการศึกษา 2557 บทคัดย่อ การวิจัยพัฒนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาการจัดการเรียน การสอน การใช้สื่อ และความต้องการการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2) สร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบการ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2553 : เผยแพร่โดย :นางพรรณี ฉายา
บทคัดย่อ ชื่องานวิจัย : รายงานผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด สุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล ชื่อผู้วิจัย : นางพรรณี ฉายา สถานศึกษา : โรงเรียนอนุบาลขุนตาล ปีการศึกษา : 2552 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดสุขภาพดีมีสุข กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอนุบาลขุนตาล เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสือ......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 : เผยแพร่โดย :พิเชษฐ์ คำสุขใส
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานประดิษฐ์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้รายงาน นายพิเชษฐ์ คำสุขใส ปีการศึกษา 2552 สถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย รายงานผลการใช้ชุดการสอนเรื่อง การประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้าน กลุ่มสาระการเรียนรู......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2556 : เผยแพร่โดย :นุวัฒน์ ทะจันทร์
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พันธะไอออนิกและพันธะโลหะ รายวิชาเคมี 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 พันธะไอออนิกและพันธะโลหะ รายวิชาเคมี 1 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย 2.1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ 2.2) เปรีย......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2556 : เผยแพร่โดย :สุภาพร สุพนัส
ชื่องานวิจัย การพัฒนาชุดแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ลำดับและอนุกรม สำหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ชื่อผู้วิจัย นางสาวสุภาพร สุพนัส ปีที่วิจัย 2556......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
อาทิตย์ที่ 6 กันยายน 2558 : เผยแพร่โดย :ดิเรกฤทธิ์ ยุเหล็ก
ชื่อเรื่อง ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัย นางศศิรินทร์ ธารพระจันทร์ ปีที่ศึกษา 2557 บทคัดย่อ ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ดังน......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 : เผยแพร่โดย :ศิริพร อภิชาติพรสกุล
ชื่อผู้ศึกษา : นางศิริพร อภิชาติพรสกุล ปีการศึกษา : 2558......
อ่านต่อ....
คลิกอ่านต่อ....
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2554 : เผยแพร่โดย :นิภา บุญทอง
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง : รายงานผลการจัดกิจกรรมเกมการละเล่นเพื่อพัฒนาความพร้อมด้านสังคม ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านปงเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย เขต 1 ชื่อผู้ศึกษา : นิภา บุญทอง ตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนบ้านปงเคียน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1 ปีการศึกษา : 2......
อ่านต่อ....